شما اینجا هستید

طب گستر تریتا

در مورد این پروژه

دکتر عبدالمحمد کجباف زاده این افتخار را به شرکت پویاپرداز دادند که طراحی سایت ایشان  را بر عهده بگیریم.ما به این حسن اعتماد میبالیم وسایتی در خوراقای دکتر طراحی کردیم که ایشان هم بسیار راضی و مسرور از این سایت هستند.این سایت با ویژگی های خاص و معرفی بیشتر ایشان به مردم ساخته شده است.