شما اینجا هستید

به متغیرهای تعریف شده درون تابع نمیتوان در خارج از تابع دسترسی داشت زیرا آنها در دامنه تابع تعریف شده اند.

با این حال، یک تابع میتواند به همه متغیرها و توابع تعریف شده درون دامنه ای که تابع در آن تعریف شده است دسترسی داشته باشد. به عبارتی دیگر، یک تابع تعریف شده در دامنه سراسری میتواند به همه متغیرهای تعریف شده درون آن دامنه سراسری دسترسی داشته باشد.تابع تعریف شده درون تابع دیگر به همه متغیرهای تعریف شده در تابع والد و هر متغیری که تابع والد به آن دسترسی دارد، میتواند دسترسی داشته باشد.

// The following variables are defined in the global scope
var num1 = 20,
  num2 = 3,
  name = "Chamahk";

// This function is defined in the global scope
function multiply() {
 return num1 * num2;
}

multiply(); // Returns 60

// A nested function example
function getScore () {
 var num1 = 2,
   num2 = 3;
 
 function add() {
  return name + " scored " + (num1 + num2);
 }
 
 return add();
}

getScore(); // Returns "Chamahk scored 5"

دامنه و پشته تابع

توابع بازگشتی

یک تابع میتواند به خودش ارجاع داده شود یا خودش را فراخوانی بکند. سه روش برای ارجاع یک تابع به خودش وجود دارد:

 1. نام تابع

 2. ()arguments.callee در درسهای بعد توضیح داده میشود

 3. متغیر درون دامنه ای که به تابع رجوع میکند

برای مثال، تعریف تابع زیر را در نظر بگیرید:

var foo = function bar() {
  // statements go here
};

درون بدنه تابع، موارد زیر میتواند وجود داشته باشد:

 1. ()bar

 2. ()arguments.callee

 3. ()foo

تابعی که خودش را فراخوانی میکند تابع بازگشتی نامیده میشود. در برخی موارد،‌ توابع بازگشتی مشابه حلقه میباشد. هر دو یک کد را چندین بار تکرار میکنند و هردو به یک شرط برای اجتناب از حلقه بینهایت یا ترجیحا در این مورد تابع بازگشتی بینهایت نیازمند هستند. برای مثال حلقه پایین را نگاه بکنید:

var x = 0;
while (x < 10) { // "x < 10" is the loop condition
  // do stuff
  x++;
}

میتوان آن را به یک تابع تبدیل کرد و آن تابع را فراخوانی کرد:

function loop(x) {
 if (x >= 10) // "x >= 10" is the exit condition (equivalent to "!(x < 10)")
  return;
 // do stuff
 loop(x + 1); // the recursive call
}
loop(0);

 

به هر حال، برخی الگوریتمها حلقه تکرار ساده ای ندارند. برای مثال به دست آوردن همه گره های ساختار درختی (برای مثال DOM) به سادگی با تابع بازگشتی انجام میپذیرد:

function walkTree(node) {
 if (node == null) // 
  return;
 // do something with node
 for (var i = 0; i < node.childNodes.length; i++) {
  walkTree(node.childNodes[i]);
 }
}

ممکن است بتوان الگوریتم هر تابع بازگشتی را تبدیل به یک حلقه غیر بازگشتی کرد، اما اغلب مواقع از نظر منطقی بسیار پیچیده میگردد و نیازمند استفاده از پشته ها میباشد. در واقع، توابع بازگشتی از پشته استفاده میکنند.

طرز کار پشته را میتوانید در مثال زیر ببینید:

function foo(i) {
 if (i < 0)
  return;
 console.log('begin:' + i);
 foo(i - 1);
 console.log('end:' + i);
}
foo(3);

// Output:

// begin:3
// begin:2
// begin:1
// begin:0
// end:0
// end:1
// end:2
// end:3

 

توابع تودرتو و بستار

یک تابع را میتوان به صورت تو در تو درون یک تابع دیگر نوشت. تابع داخلی برای تابع حاوی خود (بیرونی) خصوصی (private) میشود. این همانند شکل یک بستار است. بستار عبارتیست(معمولا یک تابع) که میتواند از متغیرهای محیطی که درون آن قرار دارد استفاده بکند.

چونکه تابع تو در تو یک بستار است‌، به این معنی است که تابع تو در تو میتواند متغیرها و آرگومانهای تابعی که درون آن قرار دارد (والد) را به ارث ببرد.

به طور خلاصه:

 • تابع درونی فقط میتواند به اعلانات تابع بیرونی دسترسی داشته باشد.

 • تابع درونی به شکل یک بستار: تابع درونی میتواند از آرگومانها و متغیرهای تابع بیرونی استفاده بکند، در صورتیکه تابع بیرونی نمیتواند از آرگومانها و متغیرهای تابع درونی استفاده بکند.

مثال زیر توابع تو در تو را نمایش میدهد:

function addSquares(a,b) {
 function square(x) {
  return x * x;
 }
 return square(a) + square(b);
}
a = addSquares(2,3); // returns 13
b = addSquares(3,4); // returns 25
c = addSquares(4,5); // returns 41

 

در مثال بالا یک تابع به نام square درون تابع addsquare تعریف کرده ایم سپس یک بار تابع square(a) و یکبار هم تابع square(b) را فراخوانی میکنیم و با هم جمع میکنیم. همانطور که ملاحظه میکنید از آرگومانهای تابع addsquare(a,b) در تابع square(x) استفاده کرده ایم.

چونکه تابع درونی به شکل یک بستار درآمده، میتوانید تابع بیرونی را فراخوانی بکنید و آرگومانهی تابع بیرونی و درونی را مشخص بکنید.

function outside(x) {
 function inside(y) {
  return x + y;
 }
 return inside;
}
fn_inside = outside(3); // Think of it like: give me a function that adds 3 to whatever you give it
result = fn_inside(5); // returns 8

result1 = outside(3)(5); // returns 8

توابع تو در توی چندگانه

توابع میتوانند به صورت چندگانه، تو در تو باشند، برای مثال function (A) شامل function (B) و function (B) هم شامل function (C) است. توابع B و C در اینجا به شکل بستار هستند، بنابراین B میتواند به A دسترسی داشته باشد و C به A دسترسی داشته باشد. بعلاوه،‌ چونکه C میتواند به B دسترسی داشته باشد پس به A هم دسترسی دارد. بنابراین بستارها میتوانند شامل چندین حوزه (‌اسکوپ) باشند؛ این شیوه، زنجیره دامنه (scope chaining) نام دارد.

مثال زیر را در نظر بگیرید:

function A(x) {
 function B(y) {
  function C(z) {
   console.log(x + y + z);
  }
  C(3);
 }
 B(2);
}
A(1); // logs 6 (1 + 2 + 3)

 

در این مثال C به آرگوان y تابع B و آرگومان x تابع A دسترسی دارد. این برنامه کار درست کار میکند چون:

 1. B به صورت یک بستار در A است،‌ مثلا B میتواند به آرگوانها و متغیرهای A دسترسی داشته باشد.

 2. C به شکل بستار درون ‌B است.

 3. به دلیل اینکه بستار B درون A است، بستار C هم درون A است، C میتواند به متغیرها و آرگومانهای B و A دسترسی داشته باشد. به عبارت دیگر C به ترتیب به دامنه B و A زنجیر میشود.

اما معکوس این سناریو درست نمیباشد. A نمیتواند به C دسترسی داشته باشد چون A نمیتواند به هیچکدام از آرگومانها یا متغیرهای B دسترسی داشته باشد. بنابراین،‌ C فقط برای B خصوصی (private) میشود.

تداخل نام

هنگامی که دو آرگومان یا متغیر در دامنه یک بستار نام مشابهی داشته باشند، تداخل نام به وجود می آید. دامنه های درونی تر اولویت بالاتری دارند، بنابراین درونیترین دامنه بالاترین اولویت را میگیرد، در حالیکه بیرونیترین دامنه پایینترین اولویت را میگیرد. این زنجیره دامنه است. درونیترین دامنه اولین در زنجیر است و بیرونیترین دامنه آخرین در زنجیر است. مثال زیر را در نظر بگیرید:

function outside() {
 var x = 10;
 function inside(x) {
  return x;
 }
 return inside;
}
result = outside()(20); // returns 20 instead of 10

تداخل نام در هنگام اجرای دستور return x بین پارامتر x درونی و متغیر x بیرونی اتفاق می افتد. در اینجا زنجیره دامنه به صورت {inside, outside,global object} است. بنابراین x درونی اولویت بیشتری نسبت به x بیرونی دارد و 20 x درونی به جای 10 x بیرونی بازگردانده میشود.

دیدگاه‌ها

ممنون

Kamagra Online Pharmacy Uk order on line levitra Proper Dosing Of Cephalexin Generic Viagra Pill In Usa

Does Generic Viagra Really Work http://cheapcialisir.com - Cheap Cialis Buy Generic Orlistat 120mg Online Cialis Bupropion Sr 150

lady viagra stepmom gave son viagra viagra side effects what effect does alcohol have on viagra feeling like a young buck on viagra sex

who is the lady in the viagra ad differences between viagra and cialis levitra vs viagra stepmom gives son viagra natalie mars viagra

https://pharm-usa-official.com - viagra pills

https://proide.org.br/o-solteiro-e-o-proposito-eterno-de-deus/?unapprove...
http://vuanh.com.vn/thiet-bi-tin-hoc/hop-muc-inmax-35a/#comment-675453
http://web.syekhnurjati.ac.id/as/2019/12/18/jadwal-uas-ganjil-t-a-2019-2...
https://www.sohbetnova.com/turk-telekom-coktu-mu-telefon-neden-cekmiyor/...
https://forums.space.com/forums/article-commentary.71/post-thread?node_i...viagra+prices++<%2Fa>++effects+of+viagra++women+discussing+viagra+%0D%0A+%0D%0Asources+for+viagra++female+viagra++%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fpharm-usa-official.com%2F%23+%23%5Dviagra+boner+%5B%2Furl%5D++viagra+prank+gay+friend+xhamster++is+viagra+available+in+generic+%0D%0A+%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.brecorder.com%2F2020%2F03%2F11%2F579119%2Foil-falls-as-saudi-uae-plan-for-higher-output-capacity%2Fcomment-page-1%2F%3Funapproved%3D26125%26moderation-hash%3Db7325d547c4a3e3ba7ab8bef8edb7905%23comment-26125%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fnewsgazette.com.ng%2F2020%2F03%2F13%2Fkeep-your-hypocritical-repulsive-coronavirus-help-iran-tells-trump%2F%3Funapproved%3D54288%26moderation-hash%3Da3c54f93197d03de2400025ec2c0170e%23comment-54288%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fforums.pcgamer.com%2Fforums%2Fstudio-spotlight.31%2Fpost-thread%3Fnode_id%3D33%26title%3Dviagra%2Bboner%2Bmom%2B%2Bsm%2Blq%26message%3Dviagra%2Btaboo%2B%2B%2523%25D0%25A0%25C2%2598%25D0%25A0%25D1%259A%25D0%25A0%25D0%2587%253F%2B%2Bviagra%2Berection%2B%2B<%252Fa>%2B%2Breal%2Bviagra%2Bin%2Bmexico%2B%2Bviagra%2Bbdsm%2B%250D%250A%2B%250D%250Agynarchy%2Bgoddess%2B-%2B100%2Bdays%2Bin%2Bsissy%2Bchastity%2B-%2Bviagra%2Bchallenge%2B%2Baphrodisiac%2Bherbal%2Bdrink%2Bthats%2Blike%2Bviagra%2B6%2Bpack%2B%2B%255Burl%253Dhttps%253A%252F%252Fpharm-usa-official.com%252F%2523%2B%2523%255Dlevitra%2Bvs%2Bviagra%2B%255B%252Furl%255D%2B%2Bnatural%2Bviagra%2Balternatives%2Bthat%2Bwork%2Breviews%2B%2Bamateur%2Bhomemade%2Bsex%2Bviagra%26submit%3D%0D%0Ahttps%3A%2F%2Ffacetimeforpcdownload.com%2Fcashman-casino-for-pc%2F%3Funapproved%3D12221%26moderation-hash%3D89beab7bdebfabf757f281909f2875d7%23comment-12221%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fgyaanbhandaar.com%2F2020%2F03%2F07%2Fyes-bank-crisis-upis-use-dives-40-phonepe-lines-go-dead%2F%3Funapproved%3D187%26moderation-hash%3Def09e57d3dea3d27222c1aa806ba44f8%23comment-187%0D%0A&submit=

quick cash loans incorp huntington park ca quick loans no credit check near me quick loans quick loans no credit check same day quick small loans online

quick n loans online quick approval installment loans quick loan quick payday loans today quick pay payday loans new york state threatens to garnish

quick way to pay student loans quick funding loans freedom card quick loan quick loans payment center quick small business loans

faxless quick payday loans quick loans in south carolina quick loan quick cash loans huntsville al quick cash loans roseburg or

https://paydailoanz.com/# - quick loan

fast quick loans quick loans rates quick loans personal loans quick quick click loans

quick & easy personal loans quick online loans quick loan does quick and loans have wifi quick loans in south carolina

https://paydailoanz.com/# - quick loans

how to make money on the side money make work from home legit ways to make money online make money on youtube

how to make money as a kid how to make money selling drugs make money how to make money with bitcoin ways to make money

https://make-money-blogs.com/# - make money

how to make money on the internet money make make money homemade items that make money make extra money

how to make money with bitcoin make real money online make money how to make money on amazon how to make money at home

https://make-money-blogs.com/# - work from home

how did jerry jones make his money how to make money on instagram work from home make extra money how to make money as a kid

how to make money on the side make money apps make money ways to make money how to make money online fast

https://make-money-blogs.com/# - make money

make money online how did betsy devos make her money work from home how to make fast money online how to make money

how can i make money how to make money on youtube videos work from home how much money does pewdiepie make best ways to make money

https://make-money-blogs.com/# - make money

how to make money on youtube videos how to make money at home work from home make money online fast best ways to make money online

make money fast how to make money on facebook make money how to make money without a job how to make money on the internet

https://medafanov.ru/ - make money

ways to make money online how did tom steyer make his money work from home make money blogging how to make money in gta 5

how does craigslist make money how to make money on the internet make money make money at home how to start a blog and make money

https://kotroze.ru/ - make money

how to make money online how to earn money online or gift cards to amazon how to make money selling drugs work from home how to make money on youtube make money on youtube

homemade items that make money how did tom steyer make his money work from home how much money can i make on social security how to make money on amazon

http://www.bpx-mgn.ru/ - work from home

how did george soros make his money ways to make money on the side work from home how much money do youtubers make best ways to make money

how did betsy devos make her money where did nancy pelosi make her money make money make money on youtube how to make extra money from home

http://tdkstroy.ru/ - work from home

easy ways to make money online ways to make money on the side make money how did jeffrey epstein make his money how can i make money

best way to make money how to make money on amazon work from home how to make money in gta 5 ways to make money

https://modsevolos.ru/ - work from home

cbd online https://cbdoilwalmart.com/ cbd cream cbd drops cbd oil

cbd oil online https://cbdoilwalmart.com/ - cbd cream buy cbd oil online buy cbd oil

get quick loans in usa private lenders funding quick loans no collateral no up front fees no vredit checks loans payday low interet rate quick loans quick cash loans roseburg or

quick loans no credit check quick pay payday loans new york state threatens to garnish loans pay day bad credit loans quick approval loans quick

https://paydailoanz.com/# - online loan

part time work from home amazon work from home jobs online casino real money what is passive income smart passive income

smart passive income how to make money [url=https://make-money-blogs.com/# ] make money online from home[/url] what is passive income arise work from home

https://make-money-blogs.com/# - work from home opportunities

online surveys for money make money on youtube how to make more money ways to make money online makw money online

how to make money on instagram how to make extra money from home [url=https://make-money-blogs.com/# ] fifth harmony work from home[/url] online casino real money how much money can i make on social security

https://make-money-blogs.com/# - how to make money on the internet

equine coronavirus feline coronavirus test Buy Coronavirus Treatments coronavirus in babies feline coronavirus vaccine

hku1 coronavirus coronavirus in dogs vaccine [url=https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# ] the coronavirus[/url] human coronavirus 229e coronavirus in calves

https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# - fip coronavirus

make money making money on youtube how to make passive income making money make money online from home

legitimate work from home opportunities how to make more money [url=https://make-money-blogs.com/# ] home work[/url] legitimate work from home opportunities how to make more money

https://make-money-blogs.com/# - work at home jobs legitimate

boogie2988 weight loss weight loss clinics near me weight loss calorie calculator greekgodx weight loss quick weight loss

weight loss medication best weight loss diet [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] weight loss clinic[/url] apple cider vinegar weight loss weight loss quotes

https://weight-loss-blogs.com/# - before and after weight loss

cialis cialis generic

[url=https://wowcialisnow.com/# ] cialis generic cialis[/url]

https://wowcialisnow.com/# - cialis 20mg

cialis cialis online

[url=https://wowcialisnow.com/# ] buy cialis[/url]

https://wowcialisnow.com/# - cialis generic cialis

john goodman weight loss hypnosis for weight loss best weight loss pills before and after weight loss alli weight loss

weight loss before and after weight loss supplements [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] weight loss[/url] apple cider vinegar for weight loss intermittent fasting for weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss supplements

cialis cialis generic

[url=https://wowcialisnow.com/# ] cialis cialis generic[/url]

https://wowcialisnow.com/# - generic cialis

instagram restrict weight loss wellbutrin weight loss weight loss surgery ashley graham weight loss weight loss tea

metformin for weight loss beth chapman weight loss [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] fast weight loss[/url] weight loss plateau aretha franklin weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss before and after

meal prep for weight loss nathan fillion weight loss weight loss pills weight loss apps metformin for weight loss

greekgodx weight loss weight loss before and after [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] apple cider vinegar weight loss[/url] protein shakes for weight loss weight loss before and after

https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss meal plan

best protein powder for weight loss kevin smith weight loss weight loss foods extreme weight loss extreme weight loss

ariel winter weight loss noom weight loss [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] weight loss diet[/url] morning smoothies for weight loss and energy protein shakes for weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - fast weight loss

vitamins that work like viagra step sister give viagra to her bro viagra female viagra orgasm viagra from canada

buy viagra online how to take viagra 100 mg [url=https://pharm-usa-official.com/# #]viagra [/url] does viagra really work what is the price of generic viagra in mexico

https://pharm-usa-official.com - viagra

viagra does it need perscription take viagra and cialis together viagra 800-239-8545 viagra teva's generic viagra

viagra single packs viagra refractory period [url=https://pharm-usa-official.com/# #]viagra [/url] normal dose of viagra does viagra work

https://pharm-usa-official.com - viagra

tadalafil cost cialis generic cialis tadalafil tadalafil reviews tadalafil 10mg buy tadalafil

tadalafil generic usa tadalafil vs vardenafil [url=https://supertadalafil.com/ ] tadalafil 20mg[/url] tadalafil 20 mg wirkungsdauer tadalafil 20 mg

https://supertadalafil.com/ - generic tadalafil

cialis-impuissance tadalafil tadalafil generic tadalafil 5mg tadalafil 20 mg wirkungsdauer tadalafil 20 mg best price

tadalafil 5 mg tadalafil liquid [url=https://xtadalafilx.com/ ] tadalafil cialis[/url] generic tadalafil generic cialis tadalafil best buys

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil 20mg

generic viagra india 100mg mayo clinic , is viagra good for your heart also, small daily dose ? viagra viagra wikipedia drug can i buy teva viagra from europe

buy viagra-100 how long for viagra to take effect? [url=https://pharm-usa-official.com/# #]viagra [/url] vitamins that work like viagra viagra for women over 50

https://pharm-usa-official.com - viagra

best weight loss plans best weight loss plans adele weight loss medi weight loss sota weight loss

phentermine weight loss how to reduce weight [url=https://weight-loss-blogs.com/#]randy jackson weight loss [/url] lose weight fast for women weight loss diet

https://weight-loss-blogs.com - weight loss supplements

liquid tadalafil tadalafil 20 mg best price tadalafil dosage tadalafil generic tadalafil avis

tadalafil powder tadalafil 20 mg best price [url=https://supertadalafil.com/ ] buy tadalafil online[/url] liquid tadalafil tadalafil vs viagra

https://supertadalafil.com/ - generic tadalafil

generic cialis tadalafil 20 mg from india tadalafil 20mg prix tadalafil liquid tadalafila sildenafil vs tadalafil

tadalafil 5mg prix tadalafil generic [url=https://xtadalafilx.com/ ] tadalafil cialis[/url] what is tadalafil generic cialis tadalafil 40 mg

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil 20 mg

liquid tadalafil generic for cialis tadalafil tadalafil dosage tadalafil 10mg tadalafil biogaran 20 mg prix

tadalafil generique generic cialis tadalafil 20 mg from india [url=https://supertadalafil.com/ ] tadalafil cialis[/url] side effects for tadalafil tadalafil generique en pharmacie

https://supertadalafil.com/ - tadalafil reviews

tadalafil generic usa tadalafil liquid tadalafil dosage tadalafil citrate tadalafila

tadalafil powder what is tadalafil [url=https://xtadalafilx.com/ ] cheap tadalafil[/url] tadalafil biogaran prix cialis generic tadalafil

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil dosage

diet plans weight loss calculator weight loss diet adele weight loss sota weight loss

weight loss tips golo weight loss [url=https://weight-loss-blogs.com/#]diets [/url] how to reduce weight weight loss surgery

https://weight-loss-blogs.com - weight loss diet

tadalafil for women prix tadalafil buy tadalafil online tadalafil tablets cialis generic cialis tadalafil

tadalafil generique en pharmacie tadalafil prix en pharmacie [url=https://supertadalafil.com/ ] cheap tadalafil[/url] tadalafil vs vardenafil tadalafil tablets

https://supertadalafil.com/ - liquid tadalafil

cheap tadalafil tadalafil 20mg generic cialis tadalafil tadalafil cost cvs tadalafil canadian pharmacy

generic cialis tadalafil best buys tadalafil generic usa [url=https://xtadalafilx.com/ ] liquid tadalafil[/url] tadalafil 20 generic for cialis tadalafil

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil 5mg

levitra canada generic levitra online buy levitra online levitra com levitra for sale

levitra 20 levitra com [url=https://drugstoreonliner.com/#]levitra 20 [/url] levitra com levitra price

https://drugstoreonliner.com/ - levitra cost

tadalafil 20 mg tadalafil 20 mg tablet tadalafil dosage tadalafil citrate generic for cialis tadalafil

mylan tadalafil tadalafil tablets 20 mg [url=https://supertadalafil.com/ ] generic tadalafil[/url] tadalafil 20 mg wirkungsdauer tadalafil vs viagra

https://supertadalafil.com/ - tadalafil 20 mg

tadalafil 5mg generic cialis tadalafil tadalafil 5mg tadalafil vs vardenafil tadalafil lilly

mylan tadalafil tadalafila 20mg [url=https://xtadalafilx.com/ ] tadalafil liquid[/url] tadalafil generic usa tadalafil lilly 5mg prix

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil reviews

low testosterone symptoms in men how to boost testosterone testosterone booster testosteron testosterone nation

how to increase testosterone naturally testosterone test [url=https://pharm-usa-official.com/testosterone.php ] how to increase testosterone[/url] where is testosterone produced testosterone side effects in men

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - testosterone replacement therapy

صفحه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه

 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
كد امنيتي
این پرسش برای جلوگیری از ارسال اسپمهای اتوماتیک است.