شما اینجا هستید

عملگر انتساب مقدار عملوند سمت راست خودش را به عملوند سمت چپ خود واگذار میکند.

عملگر انتساب پایه علامت مساوی (=) است که مقدار عملوند سمت راستش را به عملگر سمت چپش میدهد. برای مثال x = y مقدار y را به x انتساب میدهد. بقیه عملگرهای انتساب که معمولاً برای تندنویسی عملیات استاندارد استفاده میشوند در تعاریف و مثالهای زیر هستند.

نام

عملگر خلاصه نویسی شده

مفهوم

انتساب

x = y

x = y

جمع و انتساب

x += y

x = x + y

منها و انتساب

x -= y

x = x - y

ضرب و انتساب

x *= y

x = x * y

تقسیم و انتساب

x /= y

x = x / y

باقیمانده و انتساب

x %= y

x = x % y

توان و انتساب

x **= y

x = x * y

شیفت به چپ و انتساب

x <<= y

x = x << y

شیفت به راست و انتساب

x >>= y

x = x >> y

شیفت به راست بدون علامت و انتساب

x >>>= y

x = x >>> y

AND بیتی و انتساب

x &= y

x = x & y

xor بیتی و انتساب

x ^= y

x = x ^ y

AND بیتی و انتساب

x |= y

x = x | y

 

 

انتساب

عملگر انتساب ساده، یک مقدار را به یک متغیر میدهد. زنجیر وار کردن عملگر انتساب این امکان را به ما میدهد که یک مقدار را به ترتیب به چندین متغیر انتساب بدهیم. مثالها رو ببینید.

سینتکس عملگر انتساب

Operator: x = y

مثالها

// x = 5

// y = 10

// z = 25


x = y   // x is 10

x = y = z // x, y and z are all 25

 

جمع و انتساب

 

عملگر جمع و انتساب، عملوند سمت راست را با متغیر جمع میکند و نتیجه را به متغیر میدهد. نوع دو عملوند، رفتار عملگر جمع و انتساب را مشخص میکند. این رفتار ممکن است بر اساس توع عملوندها جمع یا اتصال رشته ای باشد.

سینتکس عملگر جمع و انتساب

x += y
سینتکس عملگر جمع و انتساب به معنی مثال زیر است.
x = x + y

مثالها

// foo = "foo"

// bar = 5

// baz = true// Number + Number -> addition

bar += 2 // 7


// Boolean + Number -> addition

baz += 1 // 2


// Boolean + Boolean -> addition

baz += false // 0


// Number + String -> concatenation

bar += "foo" // "5foo"


// String + Boolean -> concatenation

foo += false // "foofalse"


// String + String -> concatenation

foo += "bar" // "foobar"

 

عملگر تفریق و انتساب

 

عملگر منها و انتساب عملوند سمت راست را از متغیر کم میکند و حاصل تفریق را به متغیر میدهد.

سینتکس عملگر منها و انتساب

x -= y

سینتکس عملگر منها و انتساب به معنی مثال زیر است.

x = x - y

مثالها

// bar = 5


bar -= 2   // 3

bar -= "foo" // NaN

 

ضرب و انتساب

 

عملگر ضرب و انتساب یک متغیر را با مقدار عملوند سمت راست ضرب کرده و حاصل ضرب را درون متغیر میریزد.

سینتکس عملگر ضرب و انتساب

x *= y
سینتکس عملگر ضرب و انتساب به معنی مثال زیر است.
x = x * y

مثالها

// bar = 5


bar *= 2   // 10

bar *= "foo" // NaN

 

تقسیم و انتساب

 

عملگر تقسیم و انتساب یک متغیر را با مقدار عملوند سمت راست تقسیم کرده و حاصل تقسیم را در متغیر میریزد.

سینتکس عملگر تقسیم و انتساب

x /= y

سینتکس عملگر تقسیم و انتساب هم معنای مثال زیر است:

x = x / y

مثالها

// bar = 5


bar /= 2   // 2.5

bar /= "foo" // NaN

bar /= 0   // Infinity

 

باقیمانده وانتساب

 

عملگر باقیمانده و انتساب یک متغیر را با مقدار عملوند سمت راست تقسیم کرده و باقیمانده تقسیم را در متغیر میریزد.

سینتکس عملگر باقیمانده و انتساب

x %= y
سینتکس عملگر باقیمانده و انتساب هم معنی با مثال زیر است:

 

x = x % y

مثالها

// bar = 5


bar %= 2   // 1

bar %= "foo" // NaN

bar %= 0   // NaN

 

توان و انتساب

 

عملگر توان و انتساب نتیجه به توان رساندن عملوند اول در عملوند دوم را برمیگرداند.

سینتکس عملگر توان و انتساب

x **= y
سینتکس عملگر توان و انتساب هم معنی با مثال زیر است:
x = x ** y

مثالها

// bar = 5


bar **= 2   // 25

bar **= "foo" // NaN

 

شیفت به چپ و انتساب

 

عملگر شیفت به چپ و انتساب بیتها را به تعداد مشخص شده به سمت چپ حرکت میدهد و نتیجه را درون متغیر میریزد.

سینتکس عملگر شیفت به چپ و انتساب

x <<= y

سینتکس عملگر شیفت به چپ و انتساب هم معنی با مثال زیر است:

x  = x << y

مثالها

var bar = 5; // (00000000000000000000000000000101)

bar <<= 2; // 20 (00000000000000000000000000010100)

 

شیفت به راست و انتساب

 

عملگر شیفت به راست و انتساب بیتها را به تعداد مشخص شده به سمت راست حرکت میدهد و نتیجه را درون متغیر میریزد.

سینتکس عملگر شیفت به راست و انتساب

x >>= y

سینتکس عملگر شیفت به راست و انتساب هم معنی با مثال زیر است:

x  = x >> y

مثالها

var bar = 5; //  (00000000000000000000000000000101)

bar >>= 2;  // 1 (00000000000000000000000000000001)


var bar -5; //  (-00000000000000000000000000000101)

bar >>= 2; // -2 (-00000000000000000000000000000010)

 

عملگر AND بیتی و انتساب

 

عملگر AND بیتی و انتساب از مقدار باینری عملوندها استفاده میکند، به این صورت که عملگر AND بیتی را روی آنها اعمال میکند و نتیجه را درون متغیر میریزد.

سینتکس AND بیتی و انتساب

x &= y

سینتکس عملگر AND بیتی و انتساب هم معنی با مثال زیر است:

x = x & y

مثال

var bar = 5;

// 5:   00000000000000000000000000000101

// 2:   00000000000000000000000000000010

bar &= 2; // 0

 

عمگر XOR بیتی و انتساب

 

عملگر XOR بیتی و انتساب از مقدار باینری عملوندها استفاده میکند، به این صورت که عملگر XOR بیتی را روی آنها اعمال میکند و نتیجه را درون متغیر میریزد.

سینتکس XOR بیتی و انتساب

x ^= y 

 سینتکس عملگر XOR بیتی و انتساب هم معنی با مثال زیر است:

x = x ^ y

مثال

var bar = 5;

bar ^= 2; // 7

// 5: 00000000000000000000000000000101

// 2: 00000000000000000000000000000010

// -----------------------------------

// 7: 00000000000000000000000000000111

 

عمگر OR بیتی و انتساب

 

عملگر OR بیتی و انتساب از مقدار باینری عملوندها استفاده میکند، به این صورت که عملگر OR بیتی را روی آنها اعمال میکند و نتیجه را درون متغیر میریزد.

سینتکس OR بیتی و انتساب

x |= y 

 سینتکس عملگر OR بیتی و انتساب هم معنی با مثال زیر است:

x = x | y

مثال

var bar = 5;

bar |= 2; // 7

// 5: 00000000000000000000000000000101

// 2: 00000000000000000000000000000010

// -----------------------------------

// 7: 00000000000000000000000000000111

 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه

 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
كد امنيتي
این پرسش برای جلوگیری از ارسال اسپمهای اتوماتیک است.