شما اینجا هستید

در CSS3 چند ویژگی جدید برای پس زمینه ها افزوده شده است که به وسیله آنها میتوان کنترل بیشتری روی پس زمینه عنصر داشت.

در این درس طریقه افزودن چندین تصویر پس زمینه به یک عنصر را فرا خواهید گرفت. همچنین در مورد ویژگی های زیر نیز آموزش میبینید :

 • background-size
 • background-origin
 • background-clip

افزودن چند پس زمینه

CSS3 از طریق ویژگی background-image توان افزودن چند تصویر به یک عنصر را میدهد. با استفاده از کاما میتوان پس زمینه ها را جدا کرد و هر تصویری که اول نوشته شده روی بقیه تصاویر نمایش داده میشود.

مثال زیر دو تصویر پس زمینه دارد که تصویر اول در پایین و سمت راست صفحه نمایش داده میشود و تصویر دوم در بالا و سمت چپ صفحه نمایش داده میشود:

<html>

<head>

<style>

#example1 {

  background-image: url(img_flwr.gif), url(paper.gif);

  background-position: right bottom, left top;

  background-repeat: no-repeat, repeat;

  padding: 15px;

}

</style>

</head>

<body>


<div id="example1">

<h1>Lorem Ipsum Dolor</h1>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>

<p>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

</div>


</body>

</html>

 

پس زمینه های چندتایی را به جز موارد خاص میتوان خلاصه نویسی کرد، مثال زیر به صورت خلاصه نویسی شده پس زمینه های چندتایی است:

#example1 {
  background: url(img_flwr.gif) right bottom no-repeat, url(paper.gif) left top repeat;
}

اندازه پس زمینه

با بهره گیری از ویژگی background-size میتوان اندازه تصاویر پس زمینه را مشخص کرد. قبلاً اندازه تصاویر پس زمینه همان اندازه اصلی تصویر بود، سپس با پیدایش CSS3 توانستیم از تصویر پس زمینه برای چند منظور استفاده کنیم.

اندازه تصاویر با پیکسل، درصد و یا با استفاده از دو کلمه کلیدی contain یا cover مشخص میشود.

مثال زیر اندازه تصویر را با پیکسل مشخص میکند:

<html>

<head>

<style>

#example1 {

  border: 1px solid black;

  background:url(img_flwr.gif);

  background-repeat: no-repeat;

  padding:15px;

}


#example2 {

  border: 1px solid black;

  background:url(img_flwr.gif);

  background-size: 100px 80px;

  background-repeat: no-repeat;

  padding:15px;

}

</style>

</head>

<body>


<p>Original background-image:</p>

<div id="example1">

<h2>Lorem Ipsum Dolor</h2>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>

<p>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

</div>


<p>Resized background-image:</p>

<div id="example2">

<h2>Lorem Ipsum Dolor</h2>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>

<p>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

</div>


</body>

</html>

 

دو مقدار دیگری که برای background-size ممکن است استفاده شود contain و cover است.

کلمه کلیدی contain، تصویر پس زمینه را تا جایی که میتواند بزرگ میکند (اما باید ارتفاع و پهنا در داخل ناحیه محتوا جا شوند). بسته به اندازه تصویر پس زمینه و ناحیه ای که پس زمینه در آن قرار دارد، ممکن است برخی از ناحیه های پس زمینه را نتوان توسط تصویر پس زمینه پوشش داد.

کلمه کلیدی cover تا جایی که تصویر، تمام ناحیه محتوا را به صورت کامل پر کند تصویر پس زمینه را اندازه دهی میکند (ارتفاع و پهنا با ناحیه محتوا هم اندازه یا بزرگتر میشوند). به این ترتیب ممکن است برخی از قسمتهای تصویر پس زمینه در ناحیه مقرر پس زمینه قابل دیدن نباشد.

مثال زیر نحوه کارکرد cover و contain را نشان میدهد:

<html>

<head>

<style>

.div1 {

  border: 1px solid black;

  height:150px;

  width:180px;

  background:url(img_flwr.gif);

  background-repeat: no-repeat;

}


.div2 {

  border: 1px solid black;

  height:150px;

  width:180px;

  background:url(img_flwr.gif);

  background-repeat: no-repeat;

  background-size: contain;

}


.div3 {

  border: 1px solid black;

  height:150px;

  width:180px;

  background:url(img_flwr.gif);

  background-repeat: no-repeat;

  background-size: cover;

}

</style>

</head>

<body>


<p>Original image:</p>

<div class="div1">

<p>Lorem ipsum dolor sit amet.</p>

</div>


<p>Using the "contain" keyword:</p>

<div class="div2">

<p>Lorem ipsum dolor sit amet.</p>

</div>


<p>Using the "cover" keyword:</p>

<div class="div3">

<p>Lorem ipsum dolor sit amet.</p>

</div>


</body>

</html>

 

تعریف اندازه برای چند تصویر پس زمینه

هنگامی که با چند تصویر پس زمینه کار میکنیم ویژگی background-size چند مقدار را نیز برای اندازه پس زمینه قبول میکند که باید هر اندازه را در آن با کاما از هم جدا کرد.

مثال زیر سه تصویر پس زمینه رابا سه اندازه مختلف نمایش میدهد:

<html>

<head>

<style>

#example1 {

  background: url(img_flwr.gif) left top no-repeat, url(img_flwr.gif) right bottom no-repeat, url(paper.gif) left top repeat;

  padding: 15px;

  background-size: 50px, 130px, auto;

}

</style>

</head>

<body>


<div id="example1">

<h1>Lorem Ipsum Dolor</h1>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>

<p>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

</div>


</body>

</html>

 

تصویر پس زمینه با اندازه کامل

حالا  میخواهیم که بر روی وب سایت یک تصویر داشته باشیم که کل صفحه مرورگر وب را پوشش دهد.

برای این کار به موارد زیر نیاز هست:

 • پر کردن صفحه با تصویر
 • اندازه دادن به تصویر طبق نیاز
 • قرار دادن تصویر در مرکز صفحه
 • سبب اضافه شدن نوار اسکرول نشود

مثال زیر شیوه چگونگی انجام اینکار را نشان میدهد. در اینجا از عنصر html استفاده میکنیم سپس پس زمینه را روی ثابت و مرکز تنظیم میکنیم و سپس اندازه آن را با ویژگی background-size تنظیم میکنیم:

<html>

<head>

<style>

html {

 background: url(img_flower.jpg) no-repeat center center fixed;

 background-size: cover;

}


body {

 color: white;

}

</style>

</head>

<body>


<h1>Full Page Background Image</h1>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>


</body>

</html>

 

ویژگی background-origin

ویژگی background-origin موقعیتی که تصویر پس زمینه باید در آن قرار بگیرد را مشخص میکند.

این ویژگی دارای سه مقدار متفاوت است:

 • border-box : تصویر پس زمینه از گوشه بالای چپ حاشیه آغاز میشود
 • padding-box : تصویر پس زمینه از گوشه بالای چپ حاشیه داخلی آغاز میشود (این مقدار به صورت پیشفرض فعال است)
 • content-box : تصویر پس زمینه از گوشه بالای چپ ناحیه محتوا آغاز میشود

مثال زیر نحواه کارکردن ویژگی background-origin را نمایش میدهد:

<html>

<head>

<style>

#example1 {

  border: 10px solid black;

  padding: 35px;

  background: url(img_flwr.gif);

  background-repeat: no-repeat;

}


#example2 {

  border: 10px solid black;

  padding: 35px;

  background: url(img_flwr.gif);

  background-repeat: no-repeat;

  background-origin: border-box;

}


#example3 {

  border: 10px solid black;

  padding: 35px;

  background: url(img_flwr.gif);

  background-repeat: no-repeat;

  background-origin: content-box;

}

</style>

</head>

<body>


<p>No background-origin (padding-box is default):</p>

<div id="example1">

<h2>Lorem Ipsum Dolor</h2>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>

<p>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

</div>


<p>background-origin: border-box:</p>

<div id="example2">

<h2>Lorem Ipsum Dolor</h2>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>

<p>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

</div>


<p>background-origin: content-box:</p>

<div id="example3">

<h2>Lorem Ipsum Dolor</h2>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>

<p>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

</div>


</body>

</html>

 

ویژگی background-clip

ویژگی background-clip ناحیه قابل رنگ کردن پس زمینه را مشخص میکند.

این ویژگی دارای سه مقدار مختلف است :

 • border-box : رنگ کردن پس زمینه از گوشه بالای چپ حاشیه آغاز میشود
 • padding-box : رنگ کردن پس زمینه از گوشه بالای چپ حاشیه داخلی آغاز میشود (این مقدار به صورت پیشفرض فعال است)
 • content-box : رنگ کردن پس زمینه از گوشه بالای چپ ناحیه محتوا آغاز میشود

مثال زیر نحوه کار کردن با ویژگی background-clip را نمایش میدهد:

<html>

<head>

<style>

#example1 {

  border: 10px dotted black;

  padding:35px;

  background: yellow;

}


#example2 {

  border: 10px dotted black;

  padding:35px;

  background: yellow;

  background-clip: padding-box;

}


#example3 {

  border: 10px dotted black;

  padding:35px;

  background: yellow;

  background-clip: content-box;

}

</style>

</head>

<body>


<p>No background-clip (border-box is default):</p>

<div id="example1">

<h2>Lorem Ipsum Dolor</h2>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>

</div>


<p>background-clip: padding-box:</p>

<div id="example2">

<h2>Lorem Ipsum Dolor</h2>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>

</div>


<p>background-clip: content-box:</p>

<div id="example3">

<h2>Lorem Ipsum Dolor</h2>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>

</div>


</body>

</html>

 

دیدگاه‌ها

bad credit loans quick approval quick pay payday loans new york state quick loans quick and easy personal loans online quick cash loans

fast quick loans best egg loans/quick [url=http://powerpoint-vers.ru/ ]quick loans[/url] faxless quick payday loans quick cash loans nm

quick lapp for sba loans quick cash loans reviews quick loans quick payday loans wichita ks bad credit quick loans

quick loans bad credit with monthly payments quick loans direct [url=https://paydailoanz.com/# ] quick loan[/url] quick loans phoenix az quick loans for millenials

https://paydailoanz.com/# - quick loan

how to make money on facebook ways to make money make money how to make money online how to earn money online or gift cards to amazon how much money can you make on disability

how much money can you make on youtube how to make money online from home [url=https://make-money-blogs.com/# ] make money[/url] make extra money make money online surveys

https://make-money-blogs.com/# - make money

make money apps how to make money make money make extra money how to make money fast

where did nancy pelosi make her money how to make money on the side [url=https://make-money-blogs.com/# ] work from home[/url] how to make money online for free make real money online

https://make-money-blogs.com/# - work from home

make money on the side make money at home make money how does facebook make money where did nancy pelosi make her money

how to make money on twitch ways to make money on the side [url=https://make-money-blogs.com/# ] work from home[/url] make money at home how to make money on twitch

https://make-money-blogs.com/# - work from home

how to make money on instagram how does robinhood make money make money how can i make money how much money can you make on disability

how much money can you make on disability make money blogging [url=https://make-money-blogs.com/# ] make money[/url] make real money online how to make money with youtube

https://make-money-blogs.com/# - make money

how did tom steyer make his money how much money does pewdiepie make work from home how can i make money imgclick will easily make money sharing photos friends social free file upload

how did tom steyer make his money how to make money blogging [url=https://malkovol.ru/] make money[/url] how to make money on youtube videos make money on the side

http://mrav.ru/ - make money

how to make extra money how do you make money on youtube work from home where did nancy pelosi make her money how to make money without a job

how to make money on youtube hobbies that make money [url=http://smbj.ru/] work from home[/url] apps to make money how can i make money

http://riamoto.ru/ - work from home

make money blogging how to make easy money work from home how to make money online fast money make

how to make money on facebook make money apps [url=http://ooonazar.ru/] work from home[/url] ways to make extra money make money on facebook

http://nellyweb.ru/ - work from home

how to make money on youtube videos how to make money on youtube work from home diy crafts that make money make money on the side

how to make money on amazon how to make money online [url=http://technoonline.ru/] make money[/url] how to make money on the internet how did betsy devos make her money

https://chudocats.ru/ - make money

coronavirus italy update coronavirus florida coronavirus news manu dibango coronavirus coronavirus stimulus package

ariana grande coronavirus cash new jersey pizza day coronavirus [url=https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# ] ‌‌buy coronavirus[/url] greta thunberg coronavirus spain coronavirus

https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# - coronavirus france

ways to make money online imgclick will easily make money sharing photos friends social free file upload make money online make extra money from home ways to make money

how much money does pewdiepie make how to make money blogging [url=https://make-money-blogs.com/# ] make money online[/url] apps to make money best ways to make money online

https://make-money-blogs.com/# - make money

https://loopsautomation.com/15-convincing-paper-matters-in-relation-to-c...
http://www.dongpogou.com/home.php?mod=space&uid=468369
http://lashojas.com.ar/2018/10/juanetes-se-pueden-corregir-sin-pasar-por...
http://glowsticking.com/forums/topic/37818-main-ingredient-in-cialis-pun...
https://www.7television.fr/rihanna-met-sa-somptueuse-villa-en-location/?...

coronavirus cat coronavirus in cats symptoms fip coronavirus canine coronavirus vaccine coronavirus canine

canine coronavirus feline coronavirus diarrhea [url=https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# ] canine coronavirus symptoms[/url] rhinovirus vs coronavirus middle east respiratory syndrome coronavirus mers cov

https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# - coronavirus disease

best work from home jobs make money online 2020 what is passive income work at home companies how much money does pewdiepie make

how does robinhood make money make money online fast [url=https://make-money-blogs.com/# ] make money online fast[/url] how does facebook make money legitimate work from home jobs

https://make-money-blogs.com/# - how much money does pewdiepie make

coronavirus mers coronavirus disease fip coronavirus canine coronavirus symptoms respiratory syndrome coronavirus

coronavirus symptoms in humans canine enteric coronavirus [url=https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# ] cdc mers coronavirus[/url] coronavirus isolation novel coronavirus

https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# - coronavirus test

how much money does pewdiepie make ways to make money online sykes work at home osrs money making guide money online

work from home opportunities legit work from home jobs [url=https://make-money-blogs.com/# ] work from home opportunities[/url] work from home western union online send money

https://make-money-blogs.com/# - how to make extra money from home

work from home jobs amazon fifth harmony work from home sykes work at home osrs money making work from home

how to make money on the internet making money [url=https://make-money-blogs.com/# ] what is passive income[/url] best work from home jobs work from home jobs legitimate

https://make-money-blogs.com/# - how does facebook make money

passive income online how to make quick money make money online free how does facebook make money making money on youtube

amazon work from home jobs work from home jobs legitimate [url=https://make-money-blogs.com/# ] how much money does pewdiepie make[/url] work from home jobs legitimate teletech work from home

https://make-money-blogs.com/# - how much money does pewdiepie make

generic cialis tadalafil

[url=https://wowcialisnow.com/# ] cialis buy cialis online[/url]

https://wowcialisnow.com/# - cialis cialis generic

cialis

[url=https://wowcialisnow.com/# ] online cialis[/url]

https://wowcialisnow.com/# - cialis cialis online

shark tank weight loss drink weight loss before and after best diet for weight loss kevin smith weight loss aretha franklin weight loss

weight loss icd 10 meal replacement shakes for weight loss [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] weight loss calorie calculator[/url] alli weight loss weight loss diet

https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss supplements

buy cialis

[url=https://wowcialisnow.com/# ] cialis cialis[/url]

https://wowcialisnow.com/# - cialis generic cialis

generic cialis 20mg

[url=https://wowcialisnow.com/# ] cialis buy cialis online[/url]

https://wowcialisnow.com/# - cialis generic

cialis cialis generic

[url=https://wowcialisnow.com/# ] buy cialis online[/url]

https://wowcialisnow.com/# - cialis cialis generic

essential oils for weight loss apple cider vinegar weight loss drink calorie calculator for weight loss lemon and cucumber water for weight loss alli weight loss

healthy recipes for weight loss noom weight loss [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] best weight loss pills[/url] quick weight loss lexapro weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - celine dion weight loss

generic cialis online

[url=https://wowcialisnow.com/# ] generic cialis online[/url]

https://wowcialisnow.com/# - cheap cialis

fast weight loss dr oz weight loss weight loss programs smoothie recipes for weight loss kirsten vangsness weight loss

weight loss meal plan weight loss shakes [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] weight loss[/url] gabourey sidibe weight loss before and after unexplained weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - calorie calculator for weight loss

generic cialis online

[url=https://wowcialisnow.com/# ] generic cialis tadalafil[/url]

https://wowcialisnow.com/# - online cialis

intermittent fasting weight loss weight loss clinic near me weight loss surgery precious weight loss weight loss plateau

intermittent fasting weight loss weight loss clinic [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] chrissy metz weight loss[/url] red mountain weight loss weight loss surgery

https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss meal plans

weight loss clinics near me golo weight loss weight loss foods calorie calculator for weight loss weight loss meal plan

prescription weight loss pills probiotics for weight loss [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] weight loss calorie calculator[/url] medical weight loss keto weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - fast weight loss

wellbutrin weight loss weight loss programs keto weight loss metformin for weight loss weight loss smoothies

weight loss clinic weight loss tips [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] weight loss clinic[/url] fast weight loss wellbutrin weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss meal plans

viagra does it need perscription best online site to buy viagra viagra what does female viagra do for weman female viagra pranks true

old man fucking with viagra viagra doses [url=https://pharm-usa-official.com/# #]viagra [/url] viagra and blood pressure brother sister viagra

https://pharm-usa-official.com - viagra

viagra doses girls do men using viagra feel different during sex? viagra viagra without a doctor prescription fast how to make natural viagra at home

viagra 30 day trial cheaper viagra pill [url=https://pharm-usa-official.com/# #]viagra [/url] husband gave wife viagra sex stories natural viagra

https://pharm-usa-official.com - viagra

female viagra too much #ИМЯ? viagra how long does viagra take to work mom gives son viagra by mistake helps him

gay first time viagra mother son viagra [url=https://pharm-usa-official.com/# #]viagra [/url] viagra creampie viagra erections

https://pharm-usa-official.com - viagra

interactions for tadalafil generic cialis tadalafil best buys tadalafil liquid tadalafil 10 mg side effects for tadalafil

tadalafil citrate buy tadalafil tablets [url=https://supertadalafil.com/ ] cheap tadalafil[/url] generic for cialis tadalafil prix tadalafil

https://supertadalafil.com/ - tadalafil generic

buy tadalafil online buy tadalafil online generic tadalafil tadalafil 20 mg wirkungsdauer tadalafil 10mg

interactions for tadalafil generic cialis tadalafil 20 mg from india [url=https://xtadalafilx.com/ ] tadalafil liquid[/url] tadalafil avis tadalafil 20

https://xtadalafilx.com/ - cheap tadalafil

plavix and viagra interaction 150 mg of viagra viagra buy real viagra online ecstasy and viagra

viagra average age why does viagra work [url=https://pharm-usa-official.com/# #]viagra [/url] husband viagra erection pfizer viagra coupons

https://pharm-usa-official.com - viagra

generic cialis tadalafil 20mg tadalafil biogaran prix liquid tadalafil tadalafil prix en pharmacie tadalafila 20mg

adcirca tadalafil tadalafil avis [url=https://supertadalafil.com/ ] tadalafil 20 mg[/url] tadalafil 5 mg tadalafil tablets

https://supertadalafil.com/ - tadalafil reviews

tadalafil 5 mg tadalafil generique tadalafil reviews tadalafila 20mg tadalafil cost

sildenafil vs tadalafil tadalafil 20 mg prix [url=https://xtadalafilx.com/ ] tadalafil 20 mg[/url] tadalafil liquid tadalafil prix

https://xtadalafilx.com/ - generic tadalafil

tadalafil avis cialis generic tadalafil buy tadalafil online tadalafil cost cvs buy tadalafil

tadalafil biogaran tadalafil 20 mg prix [url=https://supertadalafil.com/ ] tadalafil liquid[/url] tadalafil online canadian pharmacy tadalafil side effects

https://supertadalafil.com/ - generic tadalafil

tadalafil generic usa tadalafil 5 mg tadalafil reviews tadalafil 5mg prix tadalafil 20mg

tadalafil side effects generic cialis tadalafil 40 mg [url=https://xtadalafilx.com/ ] tadalafil 20mg[/url] tadalafil 10mg prix tadalafil powder

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil dosage

tadalafil cialis tadalafil pronunciation cheap tadalafil tadalafil generic cialis 20 mg tadalafil 5mg prix

tadalafil 20 mg best price tadalafil reviews [url=https://supertadalafil.com/ ] generic tadalafil[/url] tadalafil online tadalafil canadian pharmacy

https://supertadalafil.com/ - tadalafil 20 mg

tadalafil side effects tadalafil tablets tadalafil cialis tadalafil generic cialis tadalafil

tadalafil tablets 20 mg tadalafil canadian pharmacy [url=https://xtadalafilx.com/ ] tadalafil dosage[/url] tadalafil 20 mg wirkungsdauer tadalafil 10mg

https://xtadalafilx.com/ - cheap tadalafil

cialis tadalafil cialis vs tadalafil generic tadalafil dosage tadalafil 10 mg tadalafil canadian pharmacy

tadalafil tablets tadalafil 5mg prix [url=https://supertadalafil.com/ ] cialis tadalafil[/url] side effects for tadalafil cialis generic cialis tadalafil

https://supertadalafil.com/ - generic tadalafil

tadalafil vs vardenafil tadalafil avis generic cialis tadalafil tadalafil canadian pharmacy tadalafil cost

tadalafil generic cialis 20 mg what is tadalafil [url=https://xtadalafilx.com/ ] cialis tadalafil[/url] buy tadalafil online liquid tadalafil

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil dosage

generic cialis tadalafil buy tadalafil cialis tadalafil tadalafil powder buy tadalafil

tadalafil generique cialis tadalafil [url=https://supertadalafil.com/ ] cialis tadalafil[/url] tadalafil 10 mg cialis-impuissance tadalafil

https://supertadalafil.com/ - cheap tadalafil

tadalafil 5mg tadalafil 10mg prix tadalafil 20 mg tadalafil 20 mg tadalafil online

tadalafil 20mg prix tadalafil generic [url=https://xtadalafilx.com/ ] tadalafil 20 mg[/url] side effects for tadalafil tadalafil vs vardenafil

https://xtadalafilx.com/ - generic tadalafil

buy tadalafil 20mg price tadalafil tablets 20 mg tadalafil 5mg liquid tadalafil generic cialis tadalafil 20mg

side effects for tadalafil generic cialis tadalafil [url=https://supertadalafil.com/ ] tadalafil generic[/url] vardenafil vs tadalafil tadalafil powder

https://supertadalafil.com/ - liquid tadalafil

tadalafil 20 mg prix tadalafil canadian pharmacy liquid tadalafil tadalafil 20 mg wirkungsdauer buy tadalafil

sildenafil vs tadalafil buy cialis ebay find tadalafil [url=https://xtadalafilx.com/ ] tadalafil cialis[/url] generic cialis tadalafil generic cialis tadalafil best buys

https://xtadalafilx.com/ - generic cialis tadalafil

صفحه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه

 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
كد امنيتي
این پرسش برای جلوگیری از ارسال اسپمهای اتوماتیک است.