شما اینجا هستید

نمونه سؤالات حل شده برنامه نویسی زبان ++C
ارسال شده در س, 10/25/1397 - 13:09 -- توسط abolfazl

نمونه سؤالات حل شده برنامه نویسی زبان ++C

++C چیست؟ زبان برنامه نویسی C++ در سال 1985 توسط Bjarne Stroustup در آزمایشگاه AT&T بعنوان توسعه ای بر زبان C بوجود آمد.

افزونه هایی که بر این زبان اضافه شده بودند، از زبان Simula گرفته شده بودند. از آن زمان تا کنون، C++، با سرعت زیادی در راستای نیازهای عملی برای یک زبان برنامه نویسی رو به رشد است، نیازهایی که یک زبان برنامه نویسی را قادر می سازد تا بطور موثری انواع مختلفی از داده ها را در کنار یکدیگر مدیریت نماید. محور اصلی در پیاده سازی این زبان برنامه نویسی، مفهوم برنامه نویسی شی گرا است (OOP). امروزه، C++ بازار تجاری را در اختیار خود گرفته است بطوریکه این زبان برنامه نویسی، هم برای برنامه نویسان سیستم های عامل و هم برای برنامه نویسان نرم افزارهای کاربردی، مورد پسند می باشد.

قصد دارم در این صفحه کلیه نمونه سوالات زبان برنامه نویسی ++C را برای شما حل کنم. همچنین میتوانید نمونه سوالات خود را برای من ارسال کنید تا پاسخ آنها را در همین صفحه برای شما قرار دهم.

حل کردن این نمونه سوالات میتوانند شما را برای آمادگی در مسابقات برنامه نویسی آماده کنند

1- برنامه ای بنویسید که دو مقدار اعشاری را از ورودی خوانده و تفاضل و حاصلضرب و حاصل تقسیم آنها را محاسبه کرده به خروجی ببرد .

برنامه وقتی خاتمه می یابد که هر دو عدد اعشاری صفر باشند.

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main(){
      float a , b ,result ;
      cout << "please enter 2 float number \n";
      cout << " enter a : ";
      cin >> a ;
      cout << " enter b : ";
      cin >> b ;
      while (a!=0 || b!=0){
            result = (a*b)-(a/b);
            cout << " result = " << result ;
            cout << "\n please enter 2 float number ";
            cout << " enter a : ";
            cin >> a ;
            cout << " enter b : ";
            cin >> b ;
      }
getch();
return 0 ;
} 

2- برنامه ای بنویسید که با استفاده از حلقه های تودرتو خروجی زیر را تولید کند ؟

$$$$$$
$$$$$$
$$$$$$
$$$$$$

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main(){
      int i , j ;
      for (i=0 ; i<4 ; i++}(
            for (j=0 ; j<6 ; j++){
                  cout << '$';
                  }
            cout << '\n';
      }
 
getch();
return 0 ;
} 

3- برنامه ای بنویسید که ضرایب معادله درجه دوم را از ورودی گرفته ، معادله را حل کند ؟

a x ^ 2 + b x + c = 0

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main(){
      int a,b,c;
      int d;
      double r1,r2;
      cout << "enter 3 number (a,b,c) for ax^2+bx+c \n" ;
      cout << " please enter a :" ;
      cin >> a ;
      cout << " please enter b :" ;
      cin >> b ;
      cout << " please enter c :" ;
      cin >> c ;
      d= (b*b) - (4*a*c);
      if (d>0){
            r1=((-b)-sqrt(d))/(2*a);
            r2= ((-b)+sqrt(d))/(2*a);
            cout << "r1 : " << r1 <<'\t'<< "r2 : " << r2;
      }
      else if (d==0){
            r1 = (-b)/(2*a);
            cout << " r1,r2 : " << r1;
      }
      else if (d<0)
            cout << " rishe nadarim " ;
getch();
return 0 ;
}

4- برنامه ای بنویسید که عددی از 1 تا 7 را خوانده ، روزی از هفته را که معادل با آن است را در خروجی چاپ کند؟ (switch)

# include <iostream.h>
# include <conio.h>
int main(){
      int x;
      cout << "please enter number 1 - 7 for days : " ;
      cin >> x;
      switch (x) {
            case 1 :
                  cout << "saturday";
                  break;
            case 2 :
                  cout << "sunday";
                  break;
            case 3 :
                  cout << "monday";
                  break;
            case 4 :
                  cout << "tusday";
                  break;
            case 5 :
                  cout << "thirsday";
                  break;
            case 6 :
                  cout << "wendsday";
                  break;
            case 7 :
                  cout << "friday";
                  break;
            default :
                  cout << " this number not corect becuase 1 - 7 ";
                  break;
      }
getch();
return 0;
} 

5- برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت زیر را محاسبه کند ( n < 10 )

1 + (1/2!) + (1/3!) + … + (1/n!)

# include <iostream.h>
# include <conio.h>
int main(){
      int i , num ;
      long int fact = 1 ;
      float sum = 0 ;
      clrscr();
      cout << "Enter one number for factoriel : " ;
      cin >> num ;
      for (i=1 ; i<=num ; i++ ) {
            fact *= i ;
            sum += (1/(float)fact) ;
      }
      cout << "\nsum : " << sum ;
getch();
return 0;
} 

6- برنامه ای بنویسید که شماره کارمندی و حقوق تعدادی از کارکنان موسسه ای را دریافت کرده ، براساس تعرفه زیر ، مالیات حقوق آنها را محاسبه کند و به خروجی ببرد . سپس مشحص کند ، بیشترین دریافتی مربوط به کدام کارمند است؟


از مالیات معاف 400،000 > حقوق
10 درصد مالیات نسبت به مازاد 500،000 > حقوق > 400،001
15 درصد مایات نسبت به مازاد 700،000 > حقوق > 500،001
17 درصد مالیات نسبت به مازاد 700،000 < حقوق

# include <iostream.h>
# include <conio.h>
long int main(){
      int i , n ;
      long int number , maxnumber, price , acord ;
      float salary , tax , maxsalary = 0 ;
 
      cout << " please tell sum employers : " ;
      cin >> n ;
      for (i = 1 ; i <=n ; i++ ) {
            cout << "\n please number employer : " ;
            cin >> number ;
            cout << "\n please salary employer : " ;
            cin >> price ;
                  if (price <= 400000) {
                        cout << "\n salary is " << price ;
                        cout << " \n ----------------------------------" ;
                  }
                  else if ( 400000 < price && price < 500001 ) {
                        acord = price - 400000;
                        tax = (10 * acord)/ 100 ;
                        salary = tax + price ;
                        cout << "\n salary is " << salary ;
                        cout << " \n ----------------------------------" ;
                  }
                  else if ( 500000 < price && price < 700001 ) {
                        acord = price - 400000;
                        tax = (15 * acord)/ 100 ;
                        cout << "tax " << tax ;
                        salary = tax + price ;
                        cout << "\n salary is " << salary ;
                        cout << " \n ----------------------------------" ;
                  }
                  else if ( price > 700000 ) {
                        acord = price - 400000;
                        tax = (17 * acord)/ 100 ;
                        salary = tax + price ;
                        cout << "\n salary is " << salary ;
                        cout << " \n ----------------------------------" ;
                  }
                  if (price > maxsalary){
                        maxsalary = salary ;
                        maxnumber = number ;
                  }
      }
      cout << " \n ====================================" ;
      cout << " \n maixmum salary is : " << maxsalary ;
      cout << " \n maixmum salary number is : " << maxnumber ;
getch();
return 0;
}

7- برنامه ای بنویسید که تعداد n جمله از سری فیبوناچی را تولید کند؟

1 1 2 3 5 8 13 …

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main(){
      int x=1 , g = 1 , z , k , n ;
      clrscr();
      cout << " how many number for fibonachi ? : " ;
      cin >> n ;
      n -= 2 ;
      cout << x << " " << g << " " ;
      z = x + g ;
      cout << z << " " ;
      for (k = 1 ; k <= n -1 ; k++ ){
            x = g ;
            g = z ;
            z = x + g ;
            cout << z << " " ;
      }
      getch() ;
      return 0 ;
} 

8- برنامه ای بنویسید که کارکتری را که نشان دهنده رنگی است ، از ورودی خوانده به شما بگوید که چه رنگی را می خواهد انتخاب کند . مثلاٌ
کاربر حرف 'r' را وارد کرد برنامه به او بگوید که دوست دارد رنگ قرمز را انتخاب کند . برای تمام موارد حروف کوچک و بزرگ کنترل شود . مثل 'r' و 'R' برای رنگ قرمز.

#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main(){
      char ch , x='y' ;
      while (x=='y'){
            cout << " please enter r,g,b,w,y for color : ";
            cin >> ch ;
            switch (ch) {
                  case 'R' :
                  case 'r' :
                        cout << " red \n" ;
                        break;
                  case 'G' :
                  case 'g' :
                        cout << " Grean \n";
                        break;
                  case 'B' :
                  case 'b' :
                        cout << " black \n";
                        break;
                  case 'W' :
                  case 'w' :
                        cout << " White \n";
                        break;
                  case 'Y' :
                  case 'y' :
                        cout << " Yellow \n";
                        break;
                  default :
                        cout << " This is not into list color " ;
            }
      cout << "please enter Y/N for continu : " ;
      cin>>x;
      }
      getch() ;
      return 0 ;
} 

9- برنامه ای بنویسید که خروجی زیر را در صفحه نمایش چاپ کند ؟


*
**
***
****
*****
******

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main(){
      int i , j ;
      for (i = 1 ; i<=6 ; i++ ) {
            for ( j = 1 ; j<=i ; j++ ) {
                  cout << "*";
            }
      cout << "\n" ;
      }
 
      getch() ;
      return 0 ;
} 

10- برنامه ای بنویسید که اعدادی را از ورودی خوانده تشخیص دهد آیا اعداد مورد نظر ، کامل هستند یا خیر . عددی کامل است که مجموع مقسوم علیه های آن ( به جزء خودش )

برابر با آن عدد باشد . پس از بررسیهر عدد ، برنامه باید از کاربر سوال کند که می خواهد به کارش ادامه دهد یا خیر.

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main(){
      int n ,i, s=1,x=1;
      char z;
      while (x){
      cout << " please enter 1 number for compelet number : ";
      cin >> n;
 
 
            for (i=2;i<n;i++){
                  if ((n%i)==0){
                  s+=(n/i);
                  }
            }
 
            if (n==s){
                  cout <<" number is complet : " << n;
            }
            else {
            cout << "not complete";
            }
            cout << " \n do you want to continue y/n : " ;
                  cin >> z ;
            if (z=='y')
                  continue;
            else
                  x=0;
      }
      getch();
      return 0 ;
 
} 

11- برنامه ای بنویسید که شماره دانشجویی و معدل تعداد n دانشجو را از ورودی خوانده ، دانشجویی را که دومین معدل را از نظر بزرگی دارد پیدا کند و به خروجی ببرد؟

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main(){
      int n , i;
      long int number , number1 = 0 , number2 = 0 ;
      float ave=0 , maxave = 0 , twoave = 0;
      cout << "please n student : " ;
      cin >> n ;
      for (i=0 ; i<n ; i++) {
            cout << " please number student : " ;
            cin >> number ;
            cout << " please average student : " ;
            cin >> ave ;
            if (ave > 20 ) {
                  cout << " please enter average <= 20 : " ;
                  cin >> ave ;
            }
            if ( ave > maxave ) {
                  twoave = maxave ;
                  maxave = ave ;
                  number2 = number1 ;
                  number1 = number ;
            }
            else if (ave > twoave ){
                  twoave = ave ;
                  number2 = number ;
            }
      }
      cout << " maxaverage is " << maxave << " number student " << number1 ;
      cout << "\n twoaverage is " << twoave << " number student " << number2;
      getch() ;
      return 0 ;
}

12- برنامه اي بنویسید که عددي را بگیرد و مجذور آن را نمایش دهد؟

#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
double x, y;
  cin >> x;
  y = x * x;
  cout << y << endl;
}

13- برنامه اي بنویسید که شعاع یک دایره را گرفته و مساحت و محیط آن را نمایش دهد؟

#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
  double r, s, p;
  cin >> r;
  s = 3.14 * r * r;
  p = 2 * 3.14 * r;
  cout << s << endl << p << endl;
}

14- برنامه ای بنوسید که فرمت زیر را در خروجی نمایش دهد؟

          *            
        ***             
      *****                      
    ********           
   **********           
  ************ 

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int i,j,n;

cout<<"enter n:";
cin>>n;
cout<<"/n/n";
for(i=0;i<n;i++)
{
for(j=1;j<=i;j++)
{

      for(j=1;j<=n+i;j++)
     {
      if(j<n-1)
        cout<<" ";
      else
        cout<<"*";
}
cout<<"\n";
}
  
getch();
return 0;

}

15- برنامه ای بنوسیدکه فرمت زیر را در خروجی نمایش دهد؟

1
1  2
1  2  3  4
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5  6
1  2  3  4  5
1  2  3  4 
1  2  3
1  2 
1

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int i,j;

for(i=1;i<=6;i++)
{
  cout<<"\n";
    for(j=1;j<=i;j++)
        cout <<j<<" ";
}
for(i=5;i>=1;i--)
{
  cout<<"\n";
    for(j=1;j<=i;j++)
        cout <<j<<" ";
}

}
getch();
return 0;

}

16- برنامه ا ی بنوسیدکه فرمت زیر را در خروجی نمایش دهد؟

1
1    2
1    2    3
1    2    3     4
1    2    3     4   5
1    2    3     4   5    6

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int i,j;

for(i=1;i<=6;i++)
{
  cout<<"\n";
    for(j=1;j<=i;j++)
        cout <<j<<" ";
}
getch();
return 0;

}

17- برنامه ای بنوسید کامپیوتر مجموع 7 جمله های سری زیر را در خروجی چاپ کند؟

X-2X^2/3+X^3/5-X^4/7+X^5/9-X^6/11+X^7/13

X-2X^2/3+X^3/5-X^4/7+X^5/9-X^6/11+X^7/13

#include<iostream.h>
#include<iomanip>
#include<conio.h>
int main()
{
int j,i,X,Y=1,p;
float k=1,sum=1;
cout<<"enter number x :";
 cin>>x;
for(i=1;i<=7;i++)
{
  p=1;
      for(j=1;j<=y;j++)
     p=p*x;
     if(i%2==0)
      {
       cout<<"-"<<p<<"/"<<k;
       sum=sum-p/k;
       }
      else
       {
        cout<<"+"<<p<<"/"<<k;
        sum=sum-p/k;
        }
        k=k+2;
        y++;
        
}
cout<<"\n\n sum of the seven series:"<<sum;

getch();
return 0;

}

18- برنامه ای بنوسید که کامپیوتر 7 عدد از ورودی دریافت کرده و اعداد اول را در بین 7 عدد وارده شده در خروجی نمایش دهد؟

#include<iostream.h>
#include<iomanip>
#include<conio.h>
int main()
{
int j,i,n,t;
for(i=1;i<=7;i++)
{
   cout<<"enter number :";
    cin>>n;
    for(j=2;j<=n-1;j++)
    {
        if(n%j==0)
           {
            t=0;
            break;
            }
         else
          t=1;
     }
if(t==1)
 cout<<"n<<is the frist number"<<"\n";
else
cout<<"n<<is not the frist number"<<"\n";
}
getch();
return 0;

}

19- برنامه ای بنوسید که 10عدد از ورودی دریافت کرده و مشخص کرده هر کدام از این اعداد چند رقمی هستند ؟

 #include<iostream.h
#include<iomanip>
#include<conio.h>
int main()
{
long int n,m;
int j,i,x;
for(i=1;i<=7;i++)
  {
     cout<<"enter number:"<<i<<" :";
   cin>>m;
   n=m;
   j=0;
   while(n!=0)
   {
   x=n%10;
   j++;
   n=n/10;
   }
cout<<m<<"is :"<<j<<"digit"<<"\n\n";
}
 getch();
return 0;
} 

20- برنامه ای بنوسید که کامپیوتر یک عدد از ورودی دریافت کرده کامپیوتر مقسوم علیه های اعداد 1تا همان عدد ورودی را چاپ کند؟

#include<iostream.h
#include<iomanip>
#include<conio.h>
int main()
{
long int j=0 ,i,n,x1,x2;
cout<<"enter number:";
cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
  {  
   if(i%j==0)
       cout<<j<<" ";
  }

cout<<"\n";
}
 getch();
return 0;
}

21- برنامه ای بنوسید که کامپیوتر مجموع مقلوب اعداد فرد دو رقمی را در خروجی نمایش دهد؟

 #include<iostream.h
#include<iomanip>
#include<conio.h>
int main()
{
long int s,i,n,x;
for(i=11;i<=99;i+=2)
{


n=i;
s=0;

cout<<i<<" :";
while(n!=0)
 {
  x=n%10;
  s=s*10+x;
  n=n/10;
  }
cout<<s<<"\t";
}
getch();
return 0;

}

22- برنامه ای بنوسید کامپیوتر مجموع فاکتوریل اعداد زوج دو رقمی بین 1 تا 10 را در خروجی نمایش دهد؟

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
long int p,i,n,j;
for(i=2;i<=10;i++)
{

n=1;
p=1;
cout<<i<<" :";
for(j=1;j<=n+i;j++)
     p=p*j;
    cout<<p<<"\n";
}

getch();
return 0;

}

23- برنامه ای بنوسید که جدول ضرب n*mرا در خروجی نماشی دهد؟

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int i,j,m,n;
cout<<"enter n:"; 
cin>>n;
cout<<"enter m:"; 
cin>>m;
for(i=1;i<=n;i++)
{
  cout<<"\n";
    for(j=1;j<=m;j++)
        cout <<i*j<<"\t";
}
getch();
return 0;

}

24- برنامه ای بنوسید که دوعدد از ورودی دریافت کرده و بزرگترین مقسوم علیه مشترک انها را در خروجی نمایش دهد با فرض اینکه عدد اول بزرگتر از عدد دوم باشد؟

 #include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()

{
int i,x,a,b;
cout<<"enter a:";
cin>>a;
cout<<"enter b:";
cin>>b;
for(i=1;i<=a;i++)
    if(a%i==0)
        cout<<i<<"\t";

cout<<"/n/n";
for(i=1;i<=b;i++)
  if(a%i==0)
         cout<<i<<"\t";
x=a%b;

while(x!>0)

{
a=b;
b=x;
x=a%b;

}


     cout<<"/n/n the greatest number is:"<<b;

getch();
return 0;
} 

25- برنامه ای بنوسید که یک عدد از ورودی گرفته اگر مجموع ارقامش زوج بود در خروجی نشان دهد؟

 #include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()

{
int n,x1,x2;
cout<<"enter n:";
cin>>n;
x1=n%10;
while(n>0)

{
x2=n%10;
n=n/10;

}

if(x1==x2)
     cout<<"sum is same";

else

     cout<<"sum is not same";
getch();
return 0;
} 

26- برنامه ای بنوسید که یک عدد از ورودی گرفته و مغلوب ان را چاپ کند؟

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()

{
int n,x,s=0;
cout<<"enter n:";
cin>>n;
while(n>0)

{
x=n%10;
cout<<"/t"<<x*s;
n=n%10;
s1=s1*10+طx;
n=n/10;
}
cout<<"reverse number:"<<s"
getch();
return 0;

}

27- برنامه ای بنوسید یک عدد از ورودی گرفته اگر با مغلوبش برابر بود در خروجی پیغام دهد؟

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()

{
int n,x,s=0,m.;
cout<<"enter n:";
cin>>n;
m=n;
while(n>0)

{
x=n%10;
s=s*10+x;
n=n/10;

}

if(m=n)
     cout<<"they are the same";

else
    cout<<"they are not the same";  
getch();
return 0;

}

28- برنامه ای بنوسید حاصل عبارت زیر را در خروجی نشان دهد؟

k^2=1^2+2^2+3^2+3^2+4^2.......N^2

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()

{
int i,sum=0,n;
cout<<"enter n:";
cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
{
   cout<<i<<"^"<<2<<"+";
       sum=sum+i*i;
}

cout<<"/n/n sum of series :"<<sum;
getch();
return 0;

}

29- برنامه ا ی بنوسید که دو عدد را از ورودی دریافت کند اولی را در دومی ضرب کرده بطوریکه از عملگرد جمع به جای عملگر ضرب استفاده نماید؟

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int i,x,y,sum;
sum=0;
cout<<"enter x:";
cin>>x;
cout<<"enter y:";
cin>>y;
for(i=1;i<=y;i++)
{
     sum=sum*x;
}
cout<<"x*y:"<<sum;
getch();
return 0;
}

30- برنامه ای بنوسید که دو عدد را از ورودی دریافت کند عدد اول را به توان عدد دوم برساند؟

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
long int i,x,y,p;
p=1;
cout<<"enter x:";
cin>>x;
cout<<"enter y:";
cin>>y;
for(i=1;i<=y;i++)
{
     p=p*x;
}
cout<<"x^2:"<<p;
getch();
return 0;
}

31- برنامه ای بنوسید یک عددی از ورودی دریافت کرده و فاکتوریل ان را چاپ کند؟

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
long int i,n,fact;
fact=1;
cout<<"enter n:";
cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)

{
   fact=fact*i;
}

 cout<<"factorail"<<n<<"!:<<fact;

getch();
return 0;
}

 

دسته بندی: 
برچسب‌ها: 

دیدگاه‌ها

صفحه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه

 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
كد امنيتي
این پرسش برای جلوگیری از ارسال اسپمهای اتوماتیک است.