شما اینجا هستید

نمونه سؤالات حل شده برنامه نویسی زبان ++C
ارسال شده در س, 10/25/1397 - 13:09 -- توسط abolfazl

نمونه سؤالات حل شده برنامه نویسی زبان ++C

++C چیست؟ زبان برنامه نویسی C++ در سال 1985 توسط Bjarne Stroustup در آزمایشگاه AT&T بعنوان توسعه ای بر زبان C بوجود آمد.

افزونه هایی که بر این زبان اضافه شده بودند، از زبان Simula گرفته شده بودند. از آن زمان تا کنون، C++، با سرعت زیادی در راستای نیازهای عملی برای یک زبان برنامه نویسی رو به رشد است، نیازهایی که یک زبان برنامه نویسی را قادر می سازد تا بطور موثری انواع مختلفی از داده ها را در کنار یکدیگر مدیریت نماید. محور اصلی در پیاده سازی این زبان برنامه نویسی، مفهوم برنامه نویسی شی گرا است (OOP). امروزه، C++ بازار تجاری را در اختیار خود گرفته است بطوریکه این زبان برنامه نویسی، هم برای برنامه نویسان سیستم های عامل و هم برای برنامه نویسان نرم افزارهای کاربردی، مورد پسند می باشد.

قصد دارم در این صفحه کلیه نمونه سوالات زبان برنامه نویسی ++C را برای شما حل کنم. همچنین میتوانید نمونه سوالات خود را برای من ارسال کنید تا پاسخ آنها را در همین صفحه برای شما قرار دهم.

حل کردن این نمونه سوالات میتوانند شما را برای آمادگی در مسابقات برنامه نویسی آماده کنند

1- برنامه ای بنویسید که دو مقدار اعشاری را از ورودی خوانده و تفاضل و حاصلضرب و حاصل تقسیم آنها را محاسبه کرده به خروجی ببرد .

برنامه وقتی خاتمه می یابد که هر دو عدد اعشاری صفر باشند.

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main(){
      float a , b ,result ;
      cout << "please enter 2 float number \n";
      cout << " enter a : ";
      cin >> a ;
      cout << " enter b : ";
      cin >> b ;
      while (a!=0 || b!=0){
            result = (a*b)-(a/b);
            cout << " result = " << result ;
            cout << "\n please enter 2 float number ";
            cout << " enter a : ";
            cin >> a ;
            cout << " enter b : ";
            cin >> b ;
      }
getch();
return 0 ;
} 

2- برنامه ای بنویسید که با استفاده از حلقه های تودرتو خروجی زیر را تولید کند ؟

$$$$$$
$$$$$$
$$$$$$
$$$$$$

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main(){
      int i , j ;
      for (i=0 ; i<4 ; i++}(
            for (j=0 ; j<6 ; j++){
                  cout << '$';
                  }
            cout << '\n';
      }
 
getch();
return 0 ;
} 

3- برنامه ای بنویسید که ضرایب معادله درجه دوم را از ورودی گرفته ، معادله را حل کند ؟

a x ^ 2 + b x + c = 0

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main(){
      int a,b,c;
      int d;
      double r1,r2;
      cout << "enter 3 number (a,b,c) for ax^2+bx+c \n" ;
      cout << " please enter a :" ;
      cin >> a ;
      cout << " please enter b :" ;
      cin >> b ;
      cout << " please enter c :" ;
      cin >> c ;
      d= (b*b) - (4*a*c);
      if (d>0){
            r1=((-b)-sqrt(d))/(2*a);
            r2= ((-b)+sqrt(d))/(2*a);
            cout << "r1 : " << r1 <<'\t'<< "r2 : " << r2;
      }
      else if (d==0){
            r1 = (-b)/(2*a);
            cout << " r1,r2 : " << r1;
      }
      else if (d<0)
            cout << " rishe nadarim " ;
getch();
return 0 ;
}

4- برنامه ای بنویسید که عددی از 1 تا 7 را خوانده ، روزی از هفته را که معادل با آن است را در خروجی چاپ کند؟ (switch)

# include <iostream.h>
# include <conio.h>
int main(){
      int x;
      cout << "please enter number 1 - 7 for days : " ;
      cin >> x;
      switch (x) {
            case 1 :
                  cout << "saturday";
                  break;
            case 2 :
                  cout << "sunday";
                  break;
            case 3 :
                  cout << "monday";
                  break;
            case 4 :
                  cout << "tusday";
                  break;
            case 5 :
                  cout << "thirsday";
                  break;
            case 6 :
                  cout << "wendsday";
                  break;
            case 7 :
                  cout << "friday";
                  break;
            default :
                  cout << " this number not corect becuase 1 - 7 ";
                  break;
      }
getch();
return 0;
} 

5- برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت زیر را محاسبه کند ( n < 10 )

1 + (1/2!) + (1/3!) + … + (1/n!)

# include <iostream.h>
# include <conio.h>
int main(){
      int i , num ;
      long int fact = 1 ;
      float sum = 0 ;
      clrscr();
      cout << "Enter one number for factoriel : " ;
      cin >> num ;
      for (i=1 ; i<=num ; i++ ) {
            fact *= i ;
            sum += (1/(float)fact) ;
      }
      cout << "\nsum : " << sum ;
getch();
return 0;
} 

6- برنامه ای بنویسید که شماره کارمندی و حقوق تعدادی از کارکنان موسسه ای را دریافت کرده ، براساس تعرفه زیر ، مالیات حقوق آنها را محاسبه کند و به خروجی ببرد . سپس مشحص کند ، بیشترین دریافتی مربوط به کدام کارمند است؟


از مالیات معاف 400،000 > حقوق
10 درصد مالیات نسبت به مازاد 500،000 > حقوق > 400،001
15 درصد مایات نسبت به مازاد 700،000 > حقوق > 500،001
17 درصد مالیات نسبت به مازاد 700،000 < حقوق

# include <iostream.h>
# include <conio.h>
long int main(){
      int i , n ;
      long int number , maxnumber, price , acord ;
      float salary , tax , maxsalary = 0 ;
 
      cout << " please tell sum employers : " ;
      cin >> n ;
      for (i = 1 ; i <=n ; i++ ) {
            cout << "\n please number employer : " ;
            cin >> number ;
            cout << "\n please salary employer : " ;
            cin >> price ;
                  if (price <= 400000) {
                        cout << "\n salary is " << price ;
                        cout << " \n ----------------------------------" ;
                  }
                  else if ( 400000 < price && price < 500001 ) {
                        acord = price - 400000;
                        tax = (10 * acord)/ 100 ;
                        salary = tax + price ;
                        cout << "\n salary is " << salary ;
                        cout << " \n ----------------------------------" ;
                  }
                  else if ( 500000 < price && price < 700001 ) {
                        acord = price - 400000;
                        tax = (15 * acord)/ 100 ;
                        cout << "tax " << tax ;
                        salary = tax + price ;
                        cout << "\n salary is " << salary ;
                        cout << " \n ----------------------------------" ;
                  }
                  else if ( price > 700000 ) {
                        acord = price - 400000;
                        tax = (17 * acord)/ 100 ;
                        salary = tax + price ;
                        cout << "\n salary is " << salary ;
                        cout << " \n ----------------------------------" ;
                  }
                  if (price > maxsalary){
                        maxsalary = salary ;
                        maxnumber = number ;
                  }
      }
      cout << " \n ====================================" ;
      cout << " \n maixmum salary is : " << maxsalary ;
      cout << " \n maixmum salary number is : " << maxnumber ;
getch();
return 0;
}

7- برنامه ای بنویسید که تعداد n جمله از سری فیبوناچی را تولید کند؟

1 1 2 3 5 8 13 …

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main(){
      int x=1 , g = 1 , z , k , n ;
      clrscr();
      cout << " how many number for fibonachi ? : " ;
      cin >> n ;
      n -= 2 ;
      cout << x << " " << g << " " ;
      z = x + g ;
      cout << z << " " ;
      for (k = 1 ; k <= n -1 ; k++ ){
            x = g ;
            g = z ;
            z = x + g ;
            cout << z << " " ;
      }
      getch() ;
      return 0 ;
} 

8- برنامه ای بنویسید که کارکتری را که نشان دهنده رنگی است ، از ورودی خوانده به شما بگوید که چه رنگی را می خواهد انتخاب کند . مثلاٌ
کاربر حرف 'r' را وارد کرد برنامه به او بگوید که دوست دارد رنگ قرمز را انتخاب کند . برای تمام موارد حروف کوچک و بزرگ کنترل شود . مثل 'r' و 'R' برای رنگ قرمز.

#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main(){
      char ch , x='y' ;
      while (x=='y'){
            cout << " please enter r,g,b,w,y for color : ";
            cin >> ch ;
            switch (ch) {
                  case 'R' :
                  case 'r' :
                        cout << " red \n" ;
                        break;
                  case 'G' :
                  case 'g' :
                        cout << " Grean \n";
                        break;
                  case 'B' :
                  case 'b' :
                        cout << " black \n";
                        break;
                  case 'W' :
                  case 'w' :
                        cout << " White \n";
                        break;
                  case 'Y' :
                  case 'y' :
                        cout << " Yellow \n";
                        break;
                  default :
                        cout << " This is not into list color " ;
            }
      cout << "please enter Y/N for continu : " ;
      cin>>x;
      }
      getch() ;
      return 0 ;
} 

9- برنامه ای بنویسید که خروجی زیر را در صفحه نمایش چاپ کند ؟


*
**
***
****
*****
******

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main(){
      int i , j ;
      for (i = 1 ; i<=6 ; i++ ) {
            for ( j = 1 ; j<=i ; j++ ) {
                  cout << "*";
            }
      cout << "\n" ;
      }
 
      getch() ;
      return 0 ;
} 

10- برنامه ای بنویسید که اعدادی را از ورودی خوانده تشخیص دهد آیا اعداد مورد نظر ، کامل هستند یا خیر . عددی کامل است که مجموع مقسوم علیه های آن ( به جزء خودش )

برابر با آن عدد باشد . پس از بررسیهر عدد ، برنامه باید از کاربر سوال کند که می خواهد به کارش ادامه دهد یا خیر.

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main(){
      int n ,i, s=1,x=1;
      char z;
      while (x){
      cout << " please enter 1 number for compelet number : ";
      cin >> n;
 
 
            for (i=2;i<n;i++){
                  if ((n%i)==0){
                  s+=(n/i);
                  }
            }
 
            if (n==s){
                  cout <<" number is complet : " << n;
            }
            else {
            cout << "not complete";
            }
            cout << " \n do you want to continue y/n : " ;
                  cin >> z ;
            if (z=='y')
                  continue;
            else
                  x=0;
      }
      getch();
      return 0 ;
 
} 

11- برنامه ای بنویسید که شماره دانشجویی و معدل تعداد n دانشجو را از ورودی خوانده ، دانشجویی را که دومین معدل را از نظر بزرگی دارد پیدا کند و به خروجی ببرد؟

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main(){
      int n , i;
      long int number , number1 = 0 , number2 = 0 ;
      float ave=0 , maxave = 0 , twoave = 0;
      cout << "please n student : " ;
      cin >> n ;
      for (i=0 ; i<n ; i++) {
            cout << " please number student : " ;
            cin >> number ;
            cout << " please average student : " ;
            cin >> ave ;
            if (ave > 20 ) {
                  cout << " please enter average <= 20 : " ;
                  cin >> ave ;
            }
            if ( ave > maxave ) {
                  twoave = maxave ;
                  maxave = ave ;
                  number2 = number1 ;
                  number1 = number ;
            }
            else if (ave > twoave ){
                  twoave = ave ;
                  number2 = number ;
            }
      }
      cout << " maxaverage is " << maxave << " number student " << number1 ;
      cout << "\n twoaverage is " << twoave << " number student " << number2;
      getch() ;
      return 0 ;
}

12- برنامه اي بنویسید که عددي را بگیرد و مجذور آن را نمایش دهد؟

#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
double x, y;
  cin >> x;
  y = x * x;
  cout << y << endl;
}

13- برنامه اي بنویسید که شعاع یک دایره را گرفته و مساحت و محیط آن را نمایش دهد؟

#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
  double r, s, p;
  cin >> r;
  s = 3.14 * r * r;
  p = 2 * 3.14 * r;
  cout << s << endl << p << endl;
}

14- برنامه ای بنوسید که فرمت زیر را در خروجی نمایش دهد؟

          *            
        ***             
      *****                      
    ********           
   **********           
  ************ 

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int i,j,n;

cout<<"enter n:";
cin>>n;
cout<<"/n/n";
for(i=0;i<n;i++)
{
for(j=1;j<=i;j++)
{

      for(j=1;j<=n+i;j++)
     {
      if(j<n-1)
        cout<<" ";
      else
        cout<<"*";
}
cout<<"\n";
}
  
getch();
return 0;

}

15- برنامه ای بنوسیدکه فرمت زیر را در خروجی نمایش دهد؟

1
1  2
1  2  3  4
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5  6
1  2  3  4  5
1  2  3  4 
1  2  3
1  2 
1

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int i,j;

for(i=1;i<=6;i++)
{
  cout<<"\n";
    for(j=1;j<=i;j++)
        cout <<j<<" ";
}
for(i=5;i>=1;i--)
{
  cout<<"\n";
    for(j=1;j<=i;j++)
        cout <<j<<" ";
}

}
getch();
return 0;

}

16- برنامه ا ی بنوسیدکه فرمت زیر را در خروجی نمایش دهد؟

1
1    2
1    2    3
1    2    3     4
1    2    3     4   5
1    2    3     4   5    6

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int i,j;

for(i=1;i<=6;i++)
{
  cout<<"\n";
    for(j=1;j<=i;j++)
        cout <<j<<" ";
}
getch();
return 0;

}

17- برنامه ای بنوسید کامپیوتر مجموع 7 جمله های سری زیر را در خروجی چاپ کند؟

X-2X^2/3+X^3/5-X^4/7+X^5/9-X^6/11+X^7/13

X-2X^2/3+X^3/5-X^4/7+X^5/9-X^6/11+X^7/13

#include<iostream.h>
#include<iomanip>
#include<conio.h>
int main()
{
int j,i,X,Y=1,p;
float k=1,sum=1;
cout<<"enter number x :";
 cin>>x;
for(i=1;i<=7;i++)
{
  p=1;
      for(j=1;j<=y;j++)
     p=p*x;
     if(i%2==0)
      {
       cout<<"-"<<p<<"/"<<k;
       sum=sum-p/k;
       }
      else
       {
        cout<<"+"<<p<<"/"<<k;
        sum=sum-p/k;
        }
        k=k+2;
        y++;
        
}
cout<<"\n\n sum of the seven series:"<<sum;

getch();
return 0;

}

18- برنامه ای بنوسید که کامپیوتر 7 عدد از ورودی دریافت کرده و اعداد اول را در بین 7 عدد وارده شده در خروجی نمایش دهد؟

#include<iostream.h>
#include<iomanip>
#include<conio.h>
int main()
{
int j,i,n,t;
for(i=1;i<=7;i++)
{
   cout<<"enter number :";
    cin>>n;
    for(j=2;j<=n-1;j++)
    {
        if(n%j==0)
           {
            t=0;
            break;
            }
         else
          t=1;
     }
if(t==1)
 cout<<"n<<is the frist number"<<"\n";
else
cout<<"n<<is not the frist number"<<"\n";
}
getch();
return 0;

}

19- برنامه ای بنوسید که 10عدد از ورودی دریافت کرده و مشخص کرده هر کدام از این اعداد چند رقمی هستند ؟

 #include<iostream.h
#include<iomanip>
#include<conio.h>
int main()
{
long int n,m;
int j,i,x;
for(i=1;i<=7;i++)
  {
     cout<<"enter number:"<<i<<" :";
   cin>>m;
   n=m;
   j=0;
   while(n!=0)
   {
   x=n%10;
   j++;
   n=n/10;
   }
cout<<m<<"is :"<<j<<"digit"<<"\n\n";
}
 getch();
return 0;
} 

20- برنامه ای بنوسید که کامپیوتر یک عدد از ورودی دریافت کرده کامپیوتر مقسوم علیه های اعداد 1تا همان عدد ورودی را چاپ کند؟

#include<iostream.h
#include<iomanip>
#include<conio.h>
int main()
{
long int j=0 ,i,n,x1,x2;
cout<<"enter number:";
cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
  {  
   if(i%j==0)
       cout<<j<<" ";
  }

cout<<"\n";
}
 getch();
return 0;
}

21- برنامه ای بنوسید که کامپیوتر مجموع مقلوب اعداد فرد دو رقمی را در خروجی نمایش دهد؟

 #include<iostream.h
#include<iomanip>
#include<conio.h>
int main()
{
long int s,i,n,x;
for(i=11;i<=99;i+=2)
{


n=i;
s=0;

cout<<i<<" :";
while(n!=0)
 {
  x=n%10;
  s=s*10+x;
  n=n/10;
  }
cout<<s<<"\t";
}
getch();
return 0;

}

22- برنامه ای بنوسید کامپیوتر مجموع فاکتوریل اعداد زوج دو رقمی بین 1 تا 10 را در خروجی نمایش دهد؟

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
long int p,i,n,j;
for(i=2;i<=10;i++)
{

n=1;
p=1;
cout<<i<<" :";
for(j=1;j<=n+i;j++)
     p=p*j;
    cout<<p<<"\n";
}

getch();
return 0;

}

23- برنامه ای بنوسید که جدول ضرب n*mرا در خروجی نماشی دهد؟

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int i,j,m,n;
cout<<"enter n:"; 
cin>>n;
cout<<"enter m:"; 
cin>>m;
for(i=1;i<=n;i++)
{
  cout<<"\n";
    for(j=1;j<=m;j++)
        cout <<i*j<<"\t";
}
getch();
return 0;

}

24- برنامه ای بنوسید که دوعدد از ورودی دریافت کرده و بزرگترین مقسوم علیه مشترک انها را در خروجی نمایش دهد با فرض اینکه عدد اول بزرگتر از عدد دوم باشد؟

 #include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()

{
int i,x,a,b;
cout<<"enter a:";
cin>>a;
cout<<"enter b:";
cin>>b;
for(i=1;i<=a;i++)
    if(a%i==0)
        cout<<i<<"\t";

cout<<"/n/n";
for(i=1;i<=b;i++)
  if(a%i==0)
         cout<<i<<"\t";
x=a%b;

while(x!>0)

{
a=b;
b=x;
x=a%b;

}


     cout<<"/n/n the greatest number is:"<<b;

getch();
return 0;
} 

25- برنامه ای بنوسید که یک عدد از ورودی گرفته اگر مجموع ارقامش زوج بود در خروجی نشان دهد؟

 #include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()

{
int n,x1,x2;
cout<<"enter n:";
cin>>n;
x1=n%10;
while(n>0)

{
x2=n%10;
n=n/10;

}

if(x1==x2)
     cout<<"sum is same";

else

     cout<<"sum is not same";
getch();
return 0;
} 

26- برنامه ای بنوسید که یک عدد از ورودی گرفته و مغلوب ان را چاپ کند؟

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()

{
int n,x,s=0;
cout<<"enter n:";
cin>>n;
while(n>0)

{
x=n%10;
cout<<"/t"<<x*s;
n=n%10;
s1=s1*10+طx;
n=n/10;
}
cout<<"reverse number:"<<s"
getch();
return 0;

}

27- برنامه ای بنوسید یک عدد از ورودی گرفته اگر با مغلوبش برابر بود در خروجی پیغام دهد؟

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()

{
int n,x,s=0,m.;
cout<<"enter n:";
cin>>n;
m=n;
while(n>0)

{
x=n%10;
s=s*10+x;
n=n/10;

}

if(m=n)
     cout<<"they are the same";

else
    cout<<"they are not the same";  
getch();
return 0;

}

28- برنامه ای بنوسید حاصل عبارت زیر را در خروجی نشان دهد؟

k^2=1^2+2^2+3^2+3^2+4^2.......N^2

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()

{
int i,sum=0,n;
cout<<"enter n:";
cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
{
   cout<<i<<"^"<<2<<"+";
       sum=sum+i*i;
}

cout<<"/n/n sum of series :"<<sum;
getch();
return 0;

}

29- برنامه ا ی بنوسید که دو عدد را از ورودی دریافت کند اولی را در دومی ضرب کرده بطوریکه از عملگرد جمع به جای عملگر ضرب استفاده نماید؟

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int i,x,y,sum;
sum=0;
cout<<"enter x:";
cin>>x;
cout<<"enter y:";
cin>>y;
for(i=1;i<=y;i++)
{
     sum=sum*x;
}
cout<<"x*y:"<<sum;
getch();
return 0;
}

30- برنامه ای بنوسید که دو عدد را از ورودی دریافت کند عدد اول را به توان عدد دوم برساند؟

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
long int i,x,y,p;
p=1;
cout<<"enter x:";
cin>>x;
cout<<"enter y:";
cin>>y;
for(i=1;i<=y;i++)
{
     p=p*x;
}
cout<<"x^2:"<<p;
getch();
return 0;
}

31- برنامه ای بنوسید یک عددی از ورودی دریافت کرده و فاکتوریل ان را چاپ کند؟

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
long int i,n,fact;
fact=1;
cout<<"enter n:";
cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)

{
   fact=fact*i;
}

 cout<<"factorail"<<n<<"!:<<fact;

getch();
return 0;
}

 

دسته بندی: 
برچسب‌ها: 

دیدگاه‌ها

سلام من یه کدی رو میخوام بنویسم هرچی اموزشاتتون رو دنبال کردم به نتیجه نرسیدم
ممنون میشم کمک کنید
کدی که با break و cont باشه
برنانه ای که عددی رو از ورودی بگیره و اگر کمتر از ۱۰ بود برنامه خاتمه پیدا کنه و اگر بالاتر از ۱۰ بود نمایش بده؟؟؟

سلام عالی بود ممنونم که نمونه سوال حل کردین لطفا بازم بزارید.

Medicine Without Perscription http://cialibuy.com - cialis without a doctor's prescription Fucidin Usa Alternative Cialis Levitra Orosolubile 5 Mg Prezzo

Venta De Viagra Orlando http://ggenericcialisle.com - cialis 5 mg Comprar Cialis Sin Receta En Madrid Cialis Viagra Para Hombres Venta

Amoxicillin Cats Allergic Reaction Vomit http://abuycialisb.com - Buy Cialis Buy Tadacip Online Cialis Viagra Online Blue

how to use viagra erection video after taking viagra viagra prices sophia viagra plavix and viagra interaction

typical age viagra viagra 100 mg best price viagra online femdom tricked viagra sister brother viagra

https://pharm-usa-official.com - buy viagra online

https://dai.zyuken.net/school_page/boad/post?name=eagwiLonge&comment=doe...generic+viagra++<%2Fa>++lyons+drug+viagra++viagra+and+alcohol+%0D%0A+%0D%0Acost+of+generic+viagra++how+to+treat+side+effects+of+viagra++buy+viagra+<%2Fa>++viagra+cost+per+pill++pfizer+viagra+%0D%0A+%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fkaleido01.com%2Fwordpress-error-security%2F%3Funapproved%3D1949%26moderation-hash%3De1552332d78c77f0ed10ee105edf25d1%23comment-1949%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fwaszutfamily.com%2F%3Funapproved%3D38124%26moderation-hash%3D28d27eccefbe6e55c57236f8badf7182%23comment-38124%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.legitgamblingsites.com%2Fonline-casinos%2Fignition%2F%3Funapproved%3D238406%26moderation-hash%3Dbb92ab882bd52395a2e5d86170e48cc1%23comment-238406%0D%0Ahttp%3A%2F%2F100freechip.com%2Fno-deposit-casinos%2Fcomment-page-1%2F%3Funapproved%3D570467%26moderation-hash%3D940ce0d35386655ce3db86f1d783333b%23comment-570467%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.exceldigitech.com%2F%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%258c-%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%2F%3Funapproved%3D4766%26moderation-hash%3D109f87d4a1fb88eeea789bf6308915fb%23comment-4766%0D%0A&submit=%8F%A7%F7%8F%A2%F0%8F%A2%F0%8F%A7%C7%8F%A7%F8%A7%A2%A7%AE%A7%D5%8F%A2%F0%8F%A2%F1%8F%A2%F0%A7%DD&from=check_thread&school_id=2149601
http://sonyroot.com/home.php?mod=space&uid=305654
https://onincome.net/2019/07/29/7-ways-to-make-money-fast-if-youre-in-a-hurry/#comment-20540
http://manalifeguide.com/2018/07/11/hello-world/?unapproved=337396&moderation-hash=1edc0433ccd2996ed95363d446c59980#comment-337396
http://aiulanguage.com/forums/topic/ahus-treatment-guidelines-661/#post-68180

price for generic viagra good viagra erections buy viagra online viagra blog buying viagra without a prescription

spedra versus viagra show pictures of viagra working [url=https://viagrnetwork.com/#]viagra without doctor prescription [/url] on viagra is doomed the girl buy generic viagra online australia

https://viagrnetwork.com/# - cheap viagra

http://www.attaqs.com/vb/showthread.php?p=1297785#post1297785
http://www.attaqs.com/vb/showthread.php?p=1304661#post1304661
http://www.chaariten.de/nadine-2/?unapproved=712395&moderation-hash=5838...
http://arshiaonline.com/product/2023/?unapproved=1019061&moderation-hash...
http://www.adiabene.com/weekly/item/3917-10-2011

quick loans payment center safe quick loans quick loans quick loans dayton blvd quick loans no credit check

quick loans for bad credit same day quick loans phoenix az [url=http://acqua-di.ru/ ]quick loan[/url] quick loans rates fast quick loans online

quick same day payday loans quick personal loans quick loans quick loans in pell city alabama quick online business loans

quick and loans arena quick loans no credit check near me [url=http://akberdino.ru/ ]quick loans[/url] how to pay student loans quick fast quick loans online

online quick approval installment loans quick loans near me quick loan quick pay payday loans quick and loans odds to win 2017

quick online loans direct lender quick loans deposit same day [url=https://siteniber.ru/ ]quick loans[/url] cash loans quick faxless quick payday loans

safe quick loans fast quick loans online quick loans ways to get quick loans quick payday loans two notch rd

how quick does sallie mae report loans paid off quick payday loans wichita ks [url=http://www.fkmagazin.ru/ ]quick loans[/url] quick approval personal loans quick loans rates

quick and loans arena how quick does sallie mae report loans paid off quick loans quick business loans for startups private lenders funding quick loans no collateral no up front fees no vredit checks

quick same day payday loans quick loans online direct deposit [url=https://frizespina.ru/ ]quick loan[/url] quick 200 dollar loans quick online business loans

quick loans 100% approval quick loans direct quick loan online quick cash loans quick safe loans

quick pay payday loans quick installment loans online [url=https://paydailoanz.com/# ] quick loan[/url] quick loans under 500 quick loans rates

https://paydailoanz.com/# - quick loan

quick click loans quick loans in south carolina quick loan quick loans bad credit quick loans

quick personal loans online quick business loans for startup [url=https://paydailoanz.com/# ] quick loan[/url] quick and loans arena best egg loans/quick

https://paydailoanz.com/# - quick loan

50000 quick loans www.american.bank/loans#loan-quick-pay quick loan quick safe loans $1500 quick cash loans today

quick cash loans huntsville al quick safe loans [url=https://paydailoanz.com/# ] quick loan[/url] personal loans quick $1500 quick cash loans today

https://paydailoanz.com/# - quick loans

quick cash loans tulsa ok quick n loans quick loans quick loans payment center quick online loans

advance cash fast in loans online payday quick until bad credit quick loans [url=https://paydailoanz.com/# ] quick loan[/url] fast quick loans quick payday loans

https://paydailoanz.com/# - quick loans

quick payday loans cash loans quick quick loans www.american.bank/loans#loan-quick-pay quick cash loans

quick credit loans $1500 quick cash loans today [url=https://paydailoanz.com/# ] quick loan[/url] quick loans rates quick cash loans incorp huntington park ca

https://paydailoanz.com/# - quick loans

buy cialis
[url=https://calis24.com/#]cialis no prescription[/url] https://calis24.com/

quick cash loans roseburg or loans quick quick loans quick click loans quick loans rates

faxless quick payday loans quick loans online direct deposit [url=https://paydailoanz.com/# ] quick loan[/url] quick online business loans quick same day payday loans

https://paydailoanz.com/# - quick loans

quick cash loans broken arrow quick small loans for bad credit quick loans quick loans bad credit with monthly payments quick payday loans two notch rd

quick loans review quick credit loans [url=https://paydailoanz.com/# ] quick loans[/url] quick pay payday loans new york state private lenders funding quick loans no collateral no up front fees no vredit checks

https://paydailoanz.com/# - quick loans

online quick approval installment loans quick cash loans reviews quick loans quick loans no credit check near me safe quick loans

private lenders funding quick loans no collateral no up front fees no vredit checks quick loans for small business [url=https://paydailoanz.com/# ] quick loans[/url] quick & easy personal loans quick approval personal loans

https://paydailoanz.com/# - quick loans

make money at home make money blogging work from home diy crafts that make money how to make quick money

hobbies that make money how much money can i make on social security [url=https://make-money-blogs.com/# ] work from home[/url] make money from home how to make money with youtube

https://make-money-blogs.com/# - work from home

make extra money make money on the side make money make real money online how to make more money

how can i make money make money [url=https://make-money-blogs.com/# ] make money[/url] how to make money online how to earn money online or gift cards to amazon how to make money with a website

https://make-money-blogs.com/# - work from home

how to make money with youtube imgclick will easily make money sharing photos friends social free file upload make money make extra money make money fast

ways to make money online how to make money in gta 5 [url=https://make-money-blogs.com/# ] make money[/url] how did betsy devos make her money legitimate ways make extra money

https://make-money-blogs.com/# - work from home

how do you make money on youtube make money on facebook work from home ways to make money how to make extra money

how to make money online for free easy way to make money [url=https://make-money-blogs.com/# ] work from home[/url] how to make money ways to make money at home

https://make-money-blogs.com/# - make money

ways to make extra money how to make money online how to earn money online or gift cards to amazon make money how to make easy money make money at home

how does robinhood make money best way to make money [url=https://make-money-blogs.com/# ] make money[/url] how does facebook make money make money on the side

https://make-money-blogs.com/# - work from home

easy ways to make money make extra money from home work from home how did mark cuban make his money how to make money without a job

how to make extra money from home make money online from home [url=https://make-money-blogs.com/# ] make money[/url] woodworking ideas to make money how much money can you make on disability

https://make-money-blogs.com/# - work from home

make money online surveys ways to make money online work from home how to make money as a teen how to make money as a kid

make money from home best ways to make money [url=https://make-money-blogs.com/# ] make money[/url] easy ways to make money online how to make money

https://make-money-blogs.com/# - work from home

make money online from home ways to make extra money make money how to make money on twitch make money online from home

make money online surveys best ways to make money online [url=https://make-money-blogs.com/# ] work from home[/url] how to make money quick ways to make money at home

https://make-money-blogs.com/# - make money

best way to make money online how to make money selling drugs make money best way to make money online how do youtubers make money

how to make quick money how to make money online how to earn money online or gift cards to amazon [url=https://make-money-blogs.com/# ] work from home[/url] woodworking ideas to make money ways to make extra money

https://make-money-blogs.com/# - make money

legit ways to make money online ways to make money at home work from home how can i make money how to make money on the internet

how much money does pewdiepie make apps to make money [url=https://make-money-blogs.com/# ] make money[/url] make extra money from home how can i make money

https://make-money-blogs.com/# - make money

In the past few years, the popularity of free vpn service has steadily increased, but for obvious reasons, this growth rate will accelerate sharply by 2020 and more and more people want to work and play at home. Is free VPN the answer? And if so, where should you go?      [url=https://www.freevpndetective.com/]https://www.freevpndetective.com/[/url]      https://www.freevpndetective.com

Plastic inflatable dolls came about in 1968, when it became legal to sell <a href="https://www.sexdolls.today/">sex toys</a> via mail. By the 1980s, they were in sex shops. With the continual development of Artificial intelligence , the level of companionship has entered a new realm where the entire landscape of sexual toys < a href=" ">https://www.sexdolls.today/</ a> [url=https://www.sexdolls.today/]https://www.sexdolls.today/[/url]   https://www.sexdolls.today

Plastic inflatable dolls came about in 1968, when it became legal to sell <a href="https://www.carinsurancestars.com/">car insurance</a> via mail. By the 1980s, they were in sex shops. With the continual development of Artificial intelligence , the level of companionship has entered a new realm where the entire landscape of sexual toys <a href=https://www.carinsurancestars.com/>car insurance</a>[url=https://www.sexdolls.today/]https://www.sexdolls.today/[/url]   https://www.sexdolls.today

ways to make money from home ways to make money make money how to make money on instagram how to make money online how to earn money online or gift cards to amazon

how does craigslist make money how do youtubers make money [url=https://make-money-blogs.com/# ] make money[/url] how do you make money on youtube best way to make money

https://make-money-blogs.com/# - work from home

In the past few years, the popularity of <a href="https://www.freevpndetective.com/">free vpn service</a> has steadily increased, but for obvious reasons, this growth rate will accelerate sharply by 2020 and more and more people want to work and play at home. Is free VPN the answer? And if so, where should you go?      [url=https://www.freevpndetective.com/]https://www.freevpndetective.com/[/url]      https://www.freevpndetective.com

Plastic inflatable dolls came about in 1968, when it became legal to sell <a href="https://www.sexdolls.today/">sex toys</a> via mail. By the 1980s, they were in sex shops. With the continual development of Artificial intelligence , the level of companionship has entered a new realm where the entire landscape of sexual toys < a href=" ">https://www.sexdolls.today/</ a> [url=https://www.sexdolls.today/]https://www.sexdolls.today/[/url]   https://www.sexdolls.today

The preferred insurance plan for your dental insurance should not just save money but also provide you peace of mind, with the knowledge that you’ll be covered as needed. Your smile and teeth rely on regular visits to your dentist, and a solid dental insurance plan will ensure your teeth stay white for years to come.    [url=https://www.dentalinsuranceguides.com/]https://www.dentalinsuranceguides...      https://www.dentalinsuranceguides.com

Plastic inflatable dolls came about in 1968, when it became legal to sell <a href="https://www.carinsurancestars.com/">car insurance</a> via mail. By the 1980s, they were in sex shops. With the continual development of Artificial intelligence , the level of companionship has entered a new realm where the entire landscape of sexual toys <a href=https://www.carinsurancestars.com/>car insurance</a>[url=https://www.sexdolls.today/]https://www.sexdolls.today/[/url]   https://www.sexdolls.today

make money online fast how to make money on instagram work from home how to make money fast how to make money on youtube

best ways to make money online quick ways to make money [url=https://make-money-blogs.com/# ] work from home[/url] how to make fast money ways to make money

https://make-money-blogs.com/# - work from home

make money online surveys ways to make money from home work from home how to make money fast free ways to make money online

ways to make money fast how do you make money on youtube [url=https://make-money-blogs.com/# ] work from home[/url] how much money can you make on disability how to make money on youtube videos

https://make-money-blogs.com/# - work from home

how to make money online fast make money apps make money make money blogging how did betsy devos make her money

how to make extra money from home make money online fast [url=https://make-money-blogs.com/# ] make money[/url] how do you make money on youtube make money fast

https://make-money-blogs.com/# - make money

how did betsy devos make her money free ways to make money online make money make money how did betsy devos make her money

how to make money with youtube diy crafts that make money [url=https://make-money-blogs.com/# ] work from home[/url] how did tom steyer make his money how to make money online from home

https://make-money-blogs.com/# - make money

how to make money in gta 5 make money at home work from home make money blogging make real money online

how to make money selling drugs make real money online [url=http://netorz.ru/] make money[/url] where did nancy pelosi make her money how much money can i make on social security

http://ooonazar.ru/ - make money

how did jerry jones make his money how does robinhood make money work from home homemade items that make money easy way to make money

how to make easy money how much money does pewdiepie make [url=https://malkovol.ru/] work from home[/url] easy way to make money how does venmo make money

https://heademne.ru/ - make money

صفحه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه

 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
كد امنيتي
این پرسش برای جلوگیری از ارسال اسپمهای اتوماتیک است.