شما اینجا هستید

برنامه ای بنوسید که یک عدد از ورودی گرفته اگر مجموع ارقامش زوج بود در خروجی نشان دهد؟

اشتراک در برنامه ای بنوسید که یک عدد از ورودی گرفته اگر مجموع ارقامش زوج بود در خروجی نشان دهد؟