شما اینجا هستید

برنامه ای بنوسید که دوعدد از ورودی دریافت کرده و

اشتراک در برنامه ای بنوسید که دوعدد از ورودی دریافت کرده و