شما اینجا هستید

برنامه اي بنویسید که شعاع یک دایره را گرفته و مساحت و محیط آن را نمایش دهد

اشتراک در برنامه اي بنویسید که شعاع یک دایره را گرفته و مساحت و محیط آن را نمایش دهد