شما اینجا هستید

تصویر نذم افزارهای متن باز

متن باز چیست؟

نرم افزاری که بصورت رایگان است و مجوز دسترسی برای ویرایش نامحدود و توزیع آن برای همگان وجود دارد.

اشتراک در متن باز